Hoppa till huvudinnehåll

Valberedning

Advenicas valberedning inför årsstämman 2021 utsedd

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 23 april 2020 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2021, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2021. Valberedningen består av:

•    Anders Berglund, utsedd av familjen Linde, valberedningens ordförande.
•    Fredrik Rapp, eget innehav,
•    Mårten Persson, eget innehav samt
•    Per Wargéus, styrelseordförande för Advenica AB.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 59,9% av rösterna i Advenica per den 31 december 2020.

Advenicas årsstämma 2021 infaller den 29 april 2021, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

Malmö den 30 oktober 2020, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Wargéus, styrelseordförande Advenica AB, +46(0)70 731 89 08