Hoppa till huvudinnehåll

Valberedning

Advenica har utsett valberedning inför årsstämman 2019.

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 24 april 2018 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2019, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2019. Valberedningen består av:

  • Emma Linde, utsedd av Familjen Linde

  • Fredrik Rapp, eget innehav
  • Anna Sundberg, utsedd av Handelsbankens Fonder samt
  • Anna Söderblom, styrelseordförande för Advenica AB

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 53,9 % av rösterna i Advenica per den 28 september 2018.

Advenicas årsstämma 2019 infaller den 2 maj 2019, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica AB, Tel: +46 (0)70 940 90 01