U

Start » Finansiell information » Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordning Advenica AB (publ) (org nr. 556468-9957). Antagen på den extra årsstämman den 12 juni 2020.

Bolagsordning Advenica

Ledning

Marie Bengtsson, CEO and CFO

Anställd sedan 2014, CEO sedan 2019.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelsemedlem i SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen).

Utbildning: Civilekonom med examen från International University of Monaco

Marie Bengtsson har jobbat som ekonomichef under stora delar av sitt yrkesliv. Närmast innan anställningen på Advenica arbetade Marie på Fitness24Seven med att bl.a. bygga upp ekonomifunktionen och var delaktig under fyra år i den enorma tillväxtresa som bolaget genomgick. Marie har även ett stort intresse i ledarskap och har gått div ledarskapsutbildningar bl.a. UGL och FUGL på Försvarshögskolan.

Aktier i Bolaget: se insynslistan.

Patrik Åkesson, VP R&D

Anställd sedan 2021.

Utbildning: Studier i Systemvetenskap, Lunds Universitet

Patrik Åkesson har mer än 15 års chefserfarenhet i teknikföretag och har lett både Svenska och internationella utvecklingsorganisationer. Patrik kommer senast från Axis Communications och har tidigare haft bland annat Prevas, Tieto, Sony Ericsson och Purple Scout som uppdragsgivare. Med erfarenhet från både affärssidan och tekniksidan, i kombination med lång ledarerfarenhet, kan Patrik bidra med helhetsperspektiv på både strategisk och operativ nivå.

Aktier i Bolaget: 0

Thomas Carnehult, VP Product Management

Anställd sedan 2020, VP Product Management sedan 2021.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bernoulli System.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik vid LTH, Lunds Universitet inklusive ett år vid ETH i Zürich, Product Management & Leadership Curriculum båda vid Ericsson University

Thomas Carnehult har lång erfarenhet av Portfolio & Product Management och Cybersecurity från sina tidigare anställningar på Ericsson och RISE, Sveriges forskningsinstitut.

Aktier i Bolaget: 1000

Rickard Nilsson, VP Sales

Anställd sedan 2022.

Utbildning: Civilekonom och Maskiningenjör, Master i Internationell Marknadsföring från Göteborgs Universitet.

Rickard Nilsson har arbetat med försäljning av tekniska lösningar inom olika branscher och har lång erfarenhet från att leda försäljningsorganisationer, både lokalt och internationellt. Rickard har huvudsakligen arbetat inom OT-sektorn med hård- och mjukvarubaserade lösningar mot OEM och maskinbyggare. Han har tidigare bland annat arbetat på Trelleborg AB, Beijer Electronics AB och Lenze SE och kommer senast från en VD-tjänst på ett företag inom filterteknik. 

Aktier i Bolaget: 0

Styrelse

Per Wargéus, styrelseordförande

Född 1961. Styrelseledamot sedan april 2020 och styrelseordförande sedan april 2020.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Avensia AB, Almi Företagspartner i Skåne AB. Ledamot i Valid Asset Management i Skåne AB.

Utbildning: Studier vid Lunds Tekniska Högskola, Elektroteknik samt företags- och nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Per Wargéus har ett förflutet som entreprenör och gjort ett flertal resor inom IT branschen där han har startat, köpt, fusionerat och sålt bolag. Per har gedigen erfarenhet från styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.

Aktier i Bolaget: se insynslistan.

Mikael Sandberg, styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2009.

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. MBA, School of Management, Bath University.

Mikael Sandberg har tidigare varit varit COO i Argos Investment Managers, partner i Regency Capital International Ltd, ordförande i VNext AB och dotterbolag samt konsult på Analysys Mason Ltd och Arthur D. Little AB.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.

Aktier i Bolaget: se insynslistan.

Ove Linde, styrelseledamot

Född 1948. Styrelseledamot sedan maj 2015, suppleant sedan april 2016 fram till april 2018 därefter ledamot.

Övriga styrelseuppdrag: Bera Holding i Lund AB med tillhörande dotterbolag.

Utbildning: Hässleholms Tekniska skola. Studier i juridik, Lunds universitet.

Ove Linde är Advenicas grundare. Ove är idag VD för Bera Holding i Lund AB. Han är också honorärkunsul för Venezuela.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

Aktier i Bolaget: se insynslistan.

Anders Silwer, styrelseledamot

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fortifikationsverkets styrelse samt ledamot i Nixu OY.

Utbildning: Försvarsmaktens och Försvarshögskolans stabs- och chefsutbildningar. Master i strategisk planering från US Air University.

Anders Silwer har sin bakgrund i Försvarsmakten och pensionerades som generallöjtnant och chef för produktionsledningen 2017. Anders karriär i Försvarsmakten började som stridsflygare på J 35 Draken och senare JAS 39. Anders har varit flygvapeninspektör och Försvarsmaktens insatschef. Numera är Anders verksam som konsult inom organisationsutveckling och inom flygområdet.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.

Aktier i Bolaget; se insynslistan.

Ola Alfredsson, styrelseledamot

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga styrelseuppdrag: Systecon Group, OMT Group, Scandinavian Astor Group.

Utbildning: Systemingenjörsexamen samt Marinens Officershögskola. Utöver detta en rad kurser i företagsledning, strategi, ledarskap och projektledning vid bland annat Ashridge Business School, University of Cologne och Försvarshögskolan.

Ola Alfredsson har en operativ bakgrund som Chief Business Development Officer på MilDef Group AB. Innan dess var han ambassadråd för försvarsindustrisamarbete vid Sveriges ambassad i Washington, D.C. Han har en lång bakgrund från ledande befattningar inom svensk försvars- och säkerhetsindustri såväl som från internationella industriföretag, bland annat som vd för Kockums AB. Ola har även en bakgrund som sjöofficer i den svenska marinen och är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.

Aktier i Bolaget; se insynslistan.

 

Valberedning

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 26 april 2023 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2024, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2025.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2024. Valberedningen består av:

  • Ove Linde, utsedd av Familjen Linde,
  • Fredrik Rapp, eget innehav,
  • Mårten Persson, eget innehav samt
  • Per Wargéus, styrelseordförande för Advenica AB.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 59,7% av rösterna i Advenica per den 30 september 2023. Advenicas årsstämma 2024 infaller den 25 april 2024, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

Malmö den 23 oktober 2023, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Wargéus, styrelseordförande Advenica AB, +46(0)70 731 89 08

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är från och med 1/1 2022 Redeye AB. I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon 08 121 576 90.

 

Revisor

Bolagets revisor är EY

Torggatan 4
Box 4279
203 14 Malmö
tel: +46 (0)40 693 15 00

Auktoriserad revisor: Göran Neckmar

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.