U

Start » Networks Encryptors » SecuriVPN

SecuriVPN – Kvantsäkert krypteringssystem på högsta sekretessnivån

Kvantsäkra IP-krypteringssystemet SecuriVPN är lösningen för taktiska och strategiska försvarsåtgärder. SecuriVPN Arana EU har godkänts för användning inom EU upp till och inklusive högsta sekretessnivån, SECRET UE/EU SECRET.

Certifierat IP-kommunikationssystem till de mest krävande kunderna

SecuriVPN är en lösning för hårdvarubaserad kvantsäker nätverkskryptering som erbjuder möjligheter att kunna säkerställa skyddad kommunikation inom en geografiskt utspridd organisation eller mellan temporära hybridorganisationer. Den här typen av privat kommunikation, att jämföras med en förseglad tunnel, gör det möjligt att skicka och ta emot data över opålitliga nätverk samtidigt som avancerade attackerare, exempelvis statsfinansierade, förhindras från att kunna läsa eller förändra data.

SecuriVPN utmärker sig genom sin förmåga att skydda data med en utökad livslängd samtidigt som den skyddar mot avlyssning och manipulation av dataflöden i IP-kommunikationsnätverk.

Key features

SecuriVPN Arana har utvecklats i samarbete med Försvarets materielverk (FMV) för att uppfylla säkerhetskrav hos myndigheter och militära organisationer inom EU och Sverige. Systemet skyddar mot avlyssning och manipulation av dataflöden i kommunikationsnätverk.

Integrerat skydd mot insider-hot – Three Domain Separation

Advenica har utvecklat en lösning som säkerställer att administratörer inte kan röja sekretessbelagda uppgifter av misstag eller avsiktligt. Den utvecklade tekniken, Three Domain Separation, kan separera information och transportnätverk från systemadministrationen. Den patenterade Three Domain Solution-teknologin introducerar en tredje domän, administrationsdomänen, som ett komplement till den traditionella röd/svarta domänseparationen. På så sätt går klassad information från den skyddade (röda) domänen inte att komma åt från administrationsdomänen. Three Domain Separation-teknologin eliminerar effektivt insider-hot inom myndigheter, försvarsmakter, säkerhetstjänster och kritisk infrastruktur.

Kvantsäker IP-kryptering

Genom kvantsäker kryptering och med en bredd av taktiska funktioner, ger SecuriVPN försvarsmakter, myndigheter, kritisk infrastruktur och den privata sektorn möjligheten att ta nästa steg i den digitala utvecklingen. Lösningen innebär enkel framtidssäker nyckelhantering, mångsidiga funktioner med hög tillgänglighet och förmåga att kommunicera över förbindelser oavsett signalkvalitet. På det här sättet kan kommunikationen förenklas samtidigt som den blir motståndskraftig. Andra funktioner, så som sändning till flera mottagare, Quality of Service, dynamisk routing, radiotystnad och nödradering möjliggör flera olika användningsområden.

Anpassad för långsiktigt kommunikationsskydd

Långsiktigt kommunikationsskydd säkerställs genom Advenicas unika teknik. All IP-kommunikation, dataöverföring och nyckelhantering skyddas av kvantsäkra algoritmer och protokoll som är exklusiva för produktlinjen SecuriVPN. SecuriVPN innehåller funktioner som är väsentliga för nätverkets säkerhet, som exempelvis autentisering av informationens ursprung, integritetskontroll och skydd mot manipulation av dataflöden i kommunikationsnätverken. Den möjliggör även maskning av nätverksarkitekturen.

Kvantsäker IP-kryptering för strategisk och taktisk kommunikation

På grund av framtida kvantdatorer, kommer de mest populära krypteringsalgoritmerna inte längre ge tillräckligt skydd åt information med krav på förlängd livslängd. Den här typen av information genereras vanligen av försvarsmakter i samband med kunskapsinsamling, fältinsatser, hjälp vid katastrofer och samarbete med allierade. Advenicas unika krypteringsbaserade kvantsäkra algoritmer används för både kryptering av data och nyckelutbyte. De gör det också möjligt för Advenicas SecuriVPN att tillhandahålla taktiska funktioner som tyst läge för att undvika detektering, snabb och enkel avklassificering, låg strömförbrukning i mobilt läge och motståndskraft vid strömavbrott där nycklarna bevaras intakta samt distribuerad central administration.

 

Godkänd för SECRET UE/EU SECRET och säkerhetsskyddsklass HEMLIG

Advenicas lösning för nätverkskryptering, SecuriVPN, förser kunder med starkast möjliga skydd av deras IP-nätverk. Lösningen är godkänd av Europeiska Unionen för att användas upp till och inklusive informationsklassningen SECRET UE/EU SECRET. Svensk försvarsmakt har godkänt SecuriVPN Arana SE för nationell användning upp till svensk säkerhetsskyddsklass Hemlig/Kvalificerad Hemlig.

Central administration av SecuriVPN Arana

För kryptosystemet SecuriVPN Arana finns en lösning som gör det enklare att komma igång med fjärrövervakning och fjärrkonfiguration.

Läs mer om lösningen.

Three Domain Separation-teknologi

SecuriVPN använder Three Domain Separation-teknologi vilket säkerställer isolerad systemadministration. Den administrativa personalen kan hantera systemet, utan att få tillgång till klassad information. Administreringen av större nätverk underlättas genom användande av nyckelservrar och fjärradministration, inklusive fjärrkonfiguration, närverksövervakning och loggning.

Några säkerhetsutmaningar där Secure remote access är en bra lösning

Säker kommunikation med fjärrsiter

Många organisationer är beroende av informationsutbyte med fjärrsiter. Kommunikation mellan huvudkontoret på en plats och ett litet kontor någon annanstans är ofta nödvändig. Dessa kontor är anslutna via Internet, men att skicka konfidentiell eller känslig information via Internet är i de flesta fall inte ett alternativ. Läs mer om säker kommunikation med fjärrsiter.

Certifieringar och godkännanden

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Warranty

Advenica garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under ett (1) år från inköpsdatum.