U

Start » Kommuniké från Advenicas årsstämma 2016

Kommuniké från Advenicas årsstämma 2016

Advenica AB (publ) höll den 25 april 2016 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning samt att moderbolagets fria egna kapital om 46 817 544 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller är större aktieägare ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd löpande räkning.

I enlighet med valberedningens förslag valde årsstämman till styrelse Anna Söderblom (omval), Mikael Sandberg (omval), Eva-Lotta Kraft (omval), Andreas Linde (nyval) samt Peter Gille (nyval). Ove Linde valdes till styrelsesuppleant. Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Advenica AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016.

Lund den 25 april 2016, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD och koncernchef, Advenica AB Tel: +46 (0)704 29 98 39 

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.