U

Start » Learning Center » Blogg » Företag inom samhällsviktig verksamhet har ett ansvar i totalförsvaret

Företag inom samhällsviktig verksamhet har ett ansvar i totalförsvaret

Den ryska invasionen av Ukraina har gjort omvärlden mer konfliktfylld och händelseutvecklingen svårare att förutse. Det försämrade säkerhetsläget understryker vikten av att skydda Sveriges hemligheter, det mest skyddsvärda, och det gör totalförsvarsarbetet ännu viktigare. Företag inom samhällsviktig verksamhet är en oerhört viktig del i totalförsvaret och därför behöver dessa verksamheter nu se till att minska sina sårbarheter och stärka sin beredskap. Vi ger råd om hur!

Brister i säkerhetsskyddet skapar risker i en orolig omvärld

Sverige hade länge en särskild plan för hur det militära försvaret och samhället i övrigt skulle agera i händelse av krig eller kris då detta ansågs som nödvändigt under efterkrigstiden. Men efter Kalla krigets slut betraktades Sveriges särskilda planering för totalförsvaret som överflödigt och lades i byrålådan. Detta innebar att samhällsfunktionerna inte längre behövde stå krigsberedda.

Sedan den ryska invasionen av Ukraina är läget ett helt annat. Ryssland utgör nu ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet och agerar tillsammans med andra auktoritära stater som Kina och Iran alltmer offensivt och säkerhetshotande aktiviteter pågår ständigt.

Det försämrade säkerhetsläget understryker vikten av att skydda Sveriges hemligheter, det mest skyddsvärda. Problemet är att det, enligt SÄPO, finns brister i säkerhetsskyddet inom säkerhetskänsliga verksamheter på alla områden. Bristerna påverkar verksamheters förmåga att skydda sig och riskerar att leda till att uppgifter om Sveriges totalförsvarsförmåga röjs. Sveriges oberoende och demokrati är värden som kan låta självklara och som många av oss tar för givna. Nu utmanas de varje dag och vi måste tillsammans bygga motståndskraft.

Cybersäkerhet viktig del i totalförsvarsarbetet

Totalförsvar handlar om en nations förmåga att skydda sig själv mot olika hot och faror genom att integrera alla samhällssektorer, inklusive militären, civilförsvaret, hälso- och sjukvården, näringslivet och samhällsinstitutioner. Det innebär att hela samhället mobiliseras och samverkar för att hantera kriser och hot.

Syftet med totalförsvarsarbete är att skapa en robust och integrerad försvarsstruktur som kan hantera olika typer av hot och kriser. Genom att involvera hela samhället kan en nation bättre förbereda sig för och hantera situationer som hotar dess säkerhet och stabilitet.

Teknologi, inklusive cyberförsvar, har blivit alltmer avgörande för totalförsvarsarbete eftersom hot som cyberattacker och informationskrigföring kan påverka samhällets funktion och säkerhet. Därför behöver samhällsviktiga verksamheter ta cybersäkerhet på större allvar och inse hur viktigt det är med ett tillräckligt starkt skydd för det mest skyddsvärda.

 

Företagens viktiga roll i totalförsvaret

Enligt MSB är företag en viktig del av Sveriges beredskap eftersom en stor del av all samhällsviktig verksamhet bedrivs av privata aktörer. Staten har i sitt ansvar för samhällets beredskap därför ett intresse av att dessa verksamheter kan fortsätta bedrivas.

MSB rekommenderar företag att genomföra åtgärder för att minska sina sårbarheter och stärka sin beredskap. Det handlar om att företaget bör hålla sig informerade om hotbilden, identifiera samhällsviktig verksamhet, ha en kontinuitetshantering – plan B, hantera risker och oönskade händelser, skydda företagets information samt stärka säkerhetsskyddet och hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Men hur skyddar man den mest skyddsvärda informationen?

Hur man skyddar samhällsviktig information

Det finns flera olika lösningar som skyddar samhällsviktig information, dvs det mest skyddsvärda, på ett säkert sätt i dagens oroliga värld. Här beskriver vi några av dem!

Datadioder

Datadioder är ett mycket effektivt sätt att skydda dina känsliga system och din information på. Datadioderna tillåter endast data att passera i en riktning. De skyddar känslig infrastruktur som på så sätt kan hållas i gång, även under svåra förhållanden.

Datadioder är hårdvaruprodukter, även kallade ”unidirectional security gateways”, som installeras mellan två nätverk. De garanterar en förenklad men säker enkelriktad överföring av data i realtid, vilket skyddar det anslutna systemets integritet/riktighet eller konfidentialitet. Datadioden kopplar bort den kritiska delen av din infrastruktur från andra nätverk samtidigt som viktiga informationsflöden bibehålls. Inga obehöriga personer eller processer kan heller störa dina system. Dessutom erbjuder de större effektivitet jämfört med konventionella brandväggar eftersom den omöjligen kan konfigureras att överföra data åt fel håll. De innehåller heller ingen mjukvara som är mottaglig för skadlig kod och som på så sätt kan åsidosätta säkerheten. Konfigurationen är mindre komplex, vilket minimerar risken för mänskliga fel.

Läs mer om datadioder!

Security gateways

I kritisk infrastruktur måste alla anslutningar till och från ICS/SCADA-nätverket säkras så att segmenteringen mellan OT och IT inte kan attackeras. Till exempel är vindkraftsparker beroende av vinden för att generera energi och dessa energianläggningar behöver korrekta prognoser från myndigheter som SMHI för att optimera produktionen. Tillförlitliga prognoser för en dag framåt behövs av elnätsoperatörer för att starta upp sekundära kraftkällor som kol-, kärnkrafts- eller gasanläggningar vid låga vindhastigheter. Om till exempel dessa uppgifter manipuleras kan det i förlängningen få katastrofala konsekvenser.

Det som behövs är en security gateway. Advenicas ZoneGuard-teknik är det felsäkra sättet att skydda dina känsliga system. Lösningen tillåter endast godkänd information att passera. Detta försvårar för skadlig kod att smitta system och förhindrar nätverksbaserade attacker från att sprida sig mellan system vilket göra att inget dataläckage eller datamanipulation kan inträffa.

ZoneGuard gör det möjligt för strukturerad information att passera genom systemet, vilket säkrar produktionen, även under svåra förhållanden. ZoneGuards är dubbelriktade security gateways som installeras mellan två nätverk. ZoneGuard kopplar bort den kritiska delen av din infrastruktur från andra nätverk samtidigt som den bibehåller åtkomst till den kritiska information den behöver för att dess funktioner ska fungera på ett optimalt sätt.

Läs mer om ZoneGuard!

 

Behöver du mer hjälp med dina säkerhetsutmaningar och hur du ska minska dina sårbarheter och stärka din beredskap? Välkommen att kontakta oss!

 

Relaterade artiklar