Fokusera på informationssäkerhet

Idag är information en av organisationers största tillgångar, därför är ZoneGuards främsta fokus informationssäkerhet snarare än nätverkssäkerhet. Genom att överföra korrekt och validerad information med hjälp av en allowlisting-approach skapas det automatiskt nätverkssäkerhet mellan de olika nätverken.

ZoneGuard skickar endast vidare mottagen information om den överensstämmer med organisationens informationspolicy. Den implementerade informationspolicyn i ZoneGuard definierar godkända strukturer, format, värden och även digitala signaturer samt hur informationen måste följa policyn.

 

 

Kontrollera din domängräns

ZoneGuard är skapad utifrån två förutsättningar, ansvarsfördelning och policyinförande. För att kunna ändra informationspolicyn i en ZoneGuard krävs det en digital signatur. Nyckeln till att signera informationspolicyn finns exempelvis hos en IT-säkerhetsavdelning eller någon annan inom organisation med tilldelat ansvar att godkänna policys. Utan nycklarna går det inte att genomföra några förändringar. På så sätt kan den övergripande kontrollen av informationsvalidering placeras hos en utsedd person eller avdelning, snarare än hos den operativa IT-avdelningen eller dess användare.

ZoneGuard skapar även kontrollerad loggning med spårning av informationsutbytet. Den kan konfigureras till att logga samtlig information som passerar domängränsen, vilket är nödvändigt hos organisationer som behöver kunna bevisa att policys och regelverk följs.

 

Modeller

 

File Transfer Guard

I ICS/SCADA-system är det nödvändigt att kunna skicka rapporter och tillåta inkommande uppdateringar av styrsystem samtidigt som systemets integritet måste bevaras. Försvarsorganisationer behöver behålla klassad information inom säkerhetsdomänen samtidigt som de behöver kunna överföra information till andra system eller säkerhetsdomäner. File Transfer Guard säkerställer båda scenarion, den skyddar integritet och konfidentialitet genom att allowlista informationsutbyten och skapar explicit kontroll över vilka filer som skickas till och från ett system.

Email Guard

Ett mångsidigt och kraftfullt verktyg som gör det möjligt att skicka e-mail över nätverksgränser samtidigt som det verkställer befintliga policys. Valideringen bygger på fördefinierad information om vilket innehåll som tillåts i meddelanden så som adressater, texter och även bifogade filer. Den inbyggda informationscentriska innehållsinspektionen säkerställer att endast godkända meddelande får passera och nekar alla andra.

Integration Guard

Marknads- och effektivitetskrav innebär att ICS-system, företagsnätverk och legacy system interagerar i större utsträckning med varandra, internet eller andra miljöer utan att det finns kunskap om potentiella risker. Integration Guard skyddar interaktionen och verkställer organisationens informationspolicy dygnet runt och möjliggör digitalisering, utan att kompromissa på säkerheten.

ZoneGuard Platform

ZoneGuard Platform gör det möjligt att använda flera olika tjänster i en och samma säkerhetsdomän. I plattformen ingår en kostnadsfri licens av Advenica Generic Proxy Services. Säkerhetsplattformen stödjer specialanpassade applikationer och kommunikationsprotokoll genom ett Software Development Kit (SDK). Det här innebär att organisationer kan utnyttja fördelarna av ZoneGuards kontrollerade säkerhetsarkitektur och samtidigt säkerställa applikationerna genom att använda sina egna utvecklare för speciella kommunikationsprotokoll eller andra anpassningar.


Key features

ZoneGuard möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan olika nätverk och säkerhetsdomäner. Med informationen i fokus säkerställer ZoneGuard att en organisations informationspolicy följs vid varje överföring, samtidigt som det skapas en logg för spårning av informationsutbytet.

 • ZoneGuard-teknologi
  Många av dagens befintliga system och lösningar är känsliga för protokoll- eller implementeringsfel. Det kan röra sig om brister i en implementation av ett nätverksprotokoll eller applikationer som inte genomgått tillräckliga tester för validering av inkommande data. ZoneGuards förmåga att säkerställa vilken information som överförs mellan olika system skapar en gedigen kontroll och tillförlitlighet genom hela det kritiska informationsflödet.
 • Informationscentrisk design
  Informationsutbytet är centralt i ZoneGuard, nätverksprotokollet är endast ett medel för att skicka information på nätverket. Lösningen säkerställer att organisationer på ett säkert och kontrollerat sätt kan utbyta information mellan olika säkerhetsdomäner. ZoneGuards informationscentriska design och policyinförande struktur skapar tillväxt, minskar kostnader och främjar både intern och industrimässig kompatibilitet.
 • Kontrollerat informationsutbyte
  Validering och filtrering av information i enlighet med en organisations informationspolicy säkerställer att den information som mottas har blivit godkänd. Filtreringen kan förändras för att skapa en specialanpassad validering av informationsflödet.
 • Protokollavbrott och fullständig meddelandeinspektion
  ZoneGuard erbjuder protokollavbrott och fullständig meddelandeinspektion för att förhindra möjliga attacker mot det mottagande systemet. Genom att terminera nätverksprotokollet och endast skicka vidare informationen kan både attacker på nätverkslager och applikationslager förhindras.

ZoneGuard

Advenica ZoneGuard

ZoneGuard möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan olika nätverk och säkerhetsdomäner. Med informationen i fokus säkerställer ZoneGuard att en organisations informationspolicy följs vid varje överföring, samtidigt som det skapas en logg för spårning av informationsutbytet.

Resources