U

Start » Learning Center » Blogg » Blir den stökiga parlamentariska situationen en säkerhetsrisk?

Blir den stökiga parlamentariska situationen en säkerhetsrisk?

Mycket av Sveriges säkerhet regleras av säkerhetsskyddslagen. I april nästa år kommer en uppdaterad version. Vilken roll kommer den nya säkerhetsskyddslagen att spela för Sverige?

Det beror bland annat på vilka verktyg som finns för att se till att lagen följs. För att lagar och regler skall följas behövs dels att någon upptäcker om man bryter mot reglerna, dels någon form av piska. Just därför är tillsyn och sanktion viktiga element. Sista november levererades ytterligare en pusselbit för Sverige säkerhet då den särskilde utredaren Stefan Strömberg (f.d. rikspolischef) lämnade förslag till kompletteringar när det gäller tillsyn och sanktion för säkerhetskänslig verksamhet.

Vilka nyheter finns det i förslaget?

 

parlament

 

Utökad skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal

Med de nya förslagen är utgångspunkten att information skall skyddas oavsett kontraktsform, eller vem som besitter den skyddsvärda informationen. Tidigare fanns skrivningar som skapade undantag – dessa undantag tas nu bort.

 

Förebyggande åtgärder vid utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Detta är till för att förebygga, och om det behövs förhindra, att säkerhetskänslig verksamhet hamnar i fel händer. Därför skapas ett system som bygger på tre ”kontrollstationer”:

 

1. Verksamhetsutövarens egna åtgärder i förväg:

Särskild säkerhetsbedömning och en lämplighetsprövning. Det är skrivet på ett sådant sätt att man är tvungen att genomföra och dokumentera – samt ett tydligt förbud mot att inleda olämpliga förfaranden.

 

2. Verksamhetsutövarens samråd med tillsynsmyndigheten i förväg:

Obligatoriskt samråd, möjlighet för tillsynsmyndigheten att meddela föreläggande och förbud.

 

3. Tillsynsmyndighetens ingripande och korrigering i efterhand:

Möjlighet för tillsynsmyndigheterna att ingripa under pågående ärende eller i efterhand. En överlåtelse som sker i strid med regler eller förelägganden blir automatiskt ogiltig.

 

Delvis ändrad tillsynsstruktur och förstärkt tillsyn

Utredaren föreslår ett system med dels samordningsmyndigheter (SÄPO och Försvarsmakten) som har ett överordnat ansvar – dels tillsynsmyndigheter som har det operativa ansvaret för tillsynen. Några nya myndigheter får ett tillsynsansvar, samtidigt som länsstyrelsernas tillsynsansvar koncentreras till fyra utpekade länsstyrelser i hela Sverige.

Verksamhetsutövare åläggs att anmäla säkerhetskänslig verksamhet till tillsynsmyndigheten, tillsynsmyndigheterna åläggs att hålla koll på vilka verksamheter som finns. Dessutom tillkommer tillträdesrätt och möjlighet till handräckning i de fall en verksamhet inte lever upp till tillsynsmyndighetens krav.

 

nya sakerhetsskyddslagen

 

Sanktionsavgifter

Tillsynsmyndigheterna skall (dvs inte ”får”) utdöma sanktionsavgift för överträdelse av några av de mest centrala bestämmelserna. Avgiften är i intervallet 5 kSEK – 10 MSEK.

 

Säkerhetsskyddschef blir obligatorisk

Säkerhetsskyddschef blir obligatorisk för alla verksamhetsutövare, om det inte är ”uppenbart obehövligt”. Säkerhetsskyddschefens ansvar får inte delegeras. Säkerhetsskyddschef skall vara direkt underställd högste chefen (GD, VD etc).

 

Riksdagsbeslut krävs om inte lagen skall bli tandlös

I utredningen föreslås att förändringarna skall träda i kraft den 1 januari år 2021. Det skulle alltså innebära 21 månader efter det att den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft. Redan det är i senaste laget. Förhoppningsvis kan utredarens förslag leda till ett riksdagsbeslut trots den stökiga parlamentariska situationen. Risken är annars att Sveriges säkerhet blir lidande med en ny säkerhetsskyddslag som inte är så effektiv som den skulle behöva vara.

Relaterade artiklar