Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen?

Vem gäller den nya svenska säkerhetsskyddslagen och vad säger den egentligen?
Läs mer här.

Den nya säkerhetsskyddslagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

 

Vad är säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Den tekniska utvecklingen under de senaste åren gör att vi idag behöver vidga begreppet. Dessutom bör även allmänna och enskilda verksamheter rymmas inom ramen för säkerhetsskyddet.

 

 

Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen?

För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen, Säkerhetsskyddslag (2018:585) innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Även skyddet av annan säkerhetskänslig verksamhet, till exempel samhällsviktiga informationssystem, förstärks.

Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

 

Några nyheter är att det blir obligatoriskt med spårbarhetslogg och säkerhetsskyddschef för alla verksamhetsutövare. På förslag finns även att sanktionsavgifter ska kunna utdömas.

 

Nya säkerhetsskyddslagen

 

Vem gäller den nya säkerhetsskyddslagen för?

Säkerhetsskyddslagen kommer att gälla för verksamheter som drivs i såväl offentlig som privat regi och berörda aktörer kan söka stöd och råd från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och övriga tillsynsmyndigheter. Nytt är att verksamheter med skyddsvärda data omfattas, utan att de officiellt har klassats som hemliga. Det kan exempelvis handla om kritisk infrastruktur och deras system för drift, i och med att dessa utgör en potentiell sårbarhet.

 

När började säkerhetsskyddslagen att gälla?

Den nya säkerhetsskyddslagen gäller från och med den 1 april 2019.

Ska du göra en säkerhetsskyddad upphandling? Känner du dig osäker på hur man gör? Vi guidar dig gärna genom hela processen så att du kan känna dig trygg att allt går rätt till.

 

 

Kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (augusti 2020)

För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår regeringen kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585). De har därför fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i säkerhetsskyddslagen som gäller överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Förslagen syftar till att förhindra försäljningar som kan skada Sveriges säkerhet.

 

Förslaget innebär bland annat följande:

  • Verksamhetsutövare som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom ska vara skyldiga att innan ett sådant förfarande inleds genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning.
  • Verksamhetsutövare ska vara skyldiga att inför överlåtelsen samråda med en samrådsmyndighet.
  • Samrådsmyndigheten ska få möjlighet att förelägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt lagen och ytterst besluta att en överlåtelse inte får genomföras (förbud).
  • En överlåtelse i strid med ett förbud ska vara ogiltig.

 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Läs mer här.