U

Start » Nyheter » Advenica offentliggör tilläggsprospekt

Advenica offentliggör tilläggsprospekt

Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 17 juni 2022 (”Prospektet”).
 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 20 juni 2022 genom pressmeddelande meddelade att Bolaget har fått en order på produkter och tjänster värd 4,5 MSEK från en finsk kund inom offentlig sektor. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.advenica.com). 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet är en del av, och ska i alla avseenden läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet (tillsammans ”Prospekten”) finns tillgängliga på Redeyes hemsida (www.redeye.se), Advenicas hemsida (www.advenica.com), Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). 

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i den företrädesemission som offentliggjordes den 9 juni 2022 (”Företrädesemissionen”) har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 27 juni 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Nordic Issuing, Stortorget 3, 211 22, Malmö, eller via e-post till info@nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospekten.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, CEO & CFO Advenica AB, +46 40 60 80 400, ir@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2022 kl. 15.20 CEST.

 

Relaterade artiklar