U

Start » Nyheter » Advenica AB genomför företrädesemission

Advenica AB genomför företrädesemission

Styrelsen för Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå att årsstämman den 25 april 2017 beslutar om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 44,2 Mkr (”Emissionen”). Emissionen är säkerställd till sammanlagt cirka 60 procent genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och externa investerare. Vidare har Erik Penser Bank AB på vissa villkor förbundit sig att teckna nya aktier i sådan utsträckning att Emissionen tecknas i sin helhet. Advenica är upptaget till handel på Nasdaq First North Premier.

Sammanfattning

  • Innehav av fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget
  • Teckningskursen är 14,00 kronor per aktie
  • Advenica tillförs högst cirka 44,2 Mkr, före emissionskostnader, vid full teckning i Emissionen
  • Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är den 2 maj 2017
  • Teckning i Emissionen ska ske under perioden 8 – 22 maj 2017
  • Emissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och omfattas till cirka 40 procent av garantiåtaganden, sammantaget är omfattas Emissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Bakgrund och motiv till Emissionen

Advenicas produkter och tjänster möjliggör säkra informationsutbyten, vilket gör att Bolagets kunder kan dra full nytta av den digitala utvecklingen utan att göra avkall på sin integritet. Bolaget är en ledande teknikutvecklare inom området cybersäkerhet och erbjuder unika kommunikationslösningar som ger bästa kundnytta med säkra informationsutbyten mellan olika nätverk. Traditionellt sett har Advenicas kunder främst utgjorts av försvarsrelaterade verksamheter (klassificerad marknad), men Bolaget ser en snabbt ökande efterfrågan också från myndigheter och olika kommersiella aktörer, d.v.s. inom marknadsområden och länder med väl utbyggd informationsteknologi där informationssäkerhet är av avgörande betydelse (oklassificerad marknad). 

Den förestående Emissionen möjliggör att Advenica kan fortsätta sin satsning på dels den oklassificerade marknaden i Sverige, dels på internationell expansion på den klassificerade marknaden. Målsättningen är att utveckla Advenicas tjänsteerbjudande i form av Professional Services samt fortsätta uppbyggnaden av säljorganisationen. Den internationella satsningen på den klassificerade marknaden förväntas leda till stabilare intäktsflöden framgent och satsningen på försäljning till den oklassificerade marknaden står för en stor del av tillväxtpotentialen.

Läs mer: http://news.cision.com/se/advenica/r/advenica-ab-genomfor-foretradesemission-av-aktier-om-totalt-cirka-44-mkr,c2223949

Relaterade artiklar