U

Advenica: Bokslutskommuniké 2018

1 oktober – 31 december 2018  Omsättningen uppgick till 12,4 (33,1) MSEK.  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,1 (0,9) MSEK.  Resultatet efter skatt uppgick till -15,5 (0,7) MSEK.  Kassaflödet från den löpande...

Einar Lindquist lämnar som VD och koncernchef för Advenica

Einar Lindquist tillträdde som VD och koncernchef för Advenica i november 2015. ”Einar Lindquist har under sina år som VD och koncernchef inlett en strategiskt viktig och omfattande transformation av Advenica genom uppstart av det nya...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Advenica AB (publ)

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 18 december 2018 om företrädesemission av högst 6 315 222 aktier. De som...