U

Home » Advenica: Bokslutskommuniké 2018

Advenica: Bokslutskommuniké 2018

Turbulent år som visat vägen till nya möjligheter 

1 oktober – 31 december 2018

 •  Omsättningen uppgick till 12,4 (33,1) MSEK.
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,1 (0,9) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -15,5 (0,7) MSEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,4 (18,3) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till -0,98 (0,05) och efter utspädning till -0,98 (0,05) SEK.

1 januari – 31 december 2018

 •  Omsättningen uppgick till 59,3 (62,4) MSEK.
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -48,6 (-33,5) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -48,0 (-26,8) MSEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,0 (-9,1) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till -3,04 (-1,85) och efter utspädning till -3,04 (-1,85) SEK.

Viktiga händelser under och efter fjärde kvartalet

 • Advenica erhöll en order från en svensk myndighet på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 7,6 MSEK. Leverans under fjärde kvartalet 2018. (oktober 2018)
 • Extra bolagsstämma 3 januari 2019 godkände styrelsens beslut om företrädesemission av aktier. (januari 2019)
 • Einar Lindquist lämnade som VD och koncernchef för Advenica. Marie Bengtsson, Bolagets CFO, innehar rollen som tillförordnad VD. (januari 2019)
 • Nyemissionen med företrädesrätt tecknades till 90,8 procent. Därtill tecknades 189 008 aktier, motsvarande 3 procent av företrädesemissionen, utan företräde. Resterande andel, motsvarande 6,2 procent av företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Därmed tillfördes under januari 2019 Bolaget 25,9 MSEK före emissionskostnader. (januari 2019)
 • Advenica erhöll en order från Försvarets materielverk (FMV) på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 35 MSEK. Leverans löpande under 2019 och början av 2020. (februari 2019)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0)703 86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08.45. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.