U

Start » Kommuner och tillverkande industri är sämst skyddade mot IT-attacker

Kommuner och tillverkande industri är sämst skyddade mot IT-attacker

30% av tillverkande företag saknar skydd mot IT-attacker, det visar en ny rapport ”Svenskt IT-säkerhetsindex” från Dataföreningen, Advenica, SIG Security och branschspecialisten Radar som är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem. 

Rapporten visar att vart 5:e bolag inte har kartlagt vilken information som är känslig, utsatt och behöver skyddas. Detta kan innebära stora problem, även i förhållande till EU:s nya datalag – GDPR som träder i kraft under 2018 och som innebär att bolag kan riskera att böta närmare 20 miljoner euro om man misslyckas med att följa lagen.   

Varje dag cirkulerar 150 000 elakartade virus inom Europa[1] , trots detta saknas IT-säkerhetsstrategier hos många företag, organisationer och kommuner. I rapporten Svenskt IT-säkerhetsindex så framkommer det att 55 procent av de tillfrågade organisationerna inte uppdaterar sin säkerhetsstrategi årligen. Tillverkande företag har sämre IT-säkerhet än exempelvis finans- och försäkringsbranschen, handelsbranschen, samt telekom, IT och media. Men de som ligger sämst till enligt rapporten är Sveriges kommuner.      

Kommunerna brister i sina förberedelser och saknar strategier för IT-säkerhet – närmare 38 procent av kommunerna svarar att IT-säkerhet inte är en prioriterad fråga för kommunfullmäktige. Många kommuner reviderar inte heller de policys som finns.

  • 72 procent reviderar sina policys mindre än vartannat år, trots hög digitaliseringstakt.
  • Endast 2 av 10 kommuner gör sårbarhetstester och analyser med personalrisker görs i princip inte alls.
  • Endast 3 procent av kommunerna analyserar IT-risker bland de kommunanställda.

”Trots de enorma värdena som står på spel, så visar det sig att säkerhet inte är en lika prioriterad fråga som vi hade hoppats och att dörren till många svenska organisationer står på glänt, vilket är allt som behövs för cyberkriminella att ta sig in och orsaka stor skada. Våra förhoppningar är att detta index blir en guide för företag, där de kan testa sin säkerhet och få möjligheten att få större inblick över hur organisationen ligger till också i förhållande till andra branscher”, säger Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB.

Den bransch som utmärker sig som bäst inom IT-mognad är finansbranschen, trots att den löper högst risk att utsättas för någon form av säkerhetslucka eller attack, enligt undersökningen. Inom Finansbranschen är till exempel säkerhet en prioriterad styrelsefråga i fler än hälften av fallen och IT-säkerheten uppdateras kontinuerligt. Av tio branscher är finanssektorn bäst rustad ur ett IT-säkerhetsperspektiv.

De ekonomiska konsekvenserna av att inte ha ett fungerande IT-skydd kan vara betydande och innebära att stora summor kan gå förlorade. Fler än 15 % av de tillfrågade bolagen har avstått affärer på grund av IT-säkerhetsrisker och mycket stora organisationer har avstått från affärer som uppgår till över 10 % av omsättningen. 

I rapporten framkommer det även att:

  • Fara för förlorade affärer är mest accentuerat inom handeln och stöld av intellektuellt kapital är naturligt nog ett mer uttalat hot för den privata sektorn än den offentliga.
  • 1 av 10 storbolag (fler än 1500 anställda) saknar en policy för säkerhet.
  • 1 av 4 bolag uppdaterar sin säkerhetspolicy mer sällan än var tredje år.
  • Vart 5:e bolag har inte identifierat sina skyddsvärda tillgångar. Avsaknaden av en analys av skyddsvärda tillgångar är mycket allvarlig och kan leda till betydande förluster/skador då man inte förstått vilka värden som man har att skydda.
  • 3 av 10 tillverkningsföretag saknar en IT-säkerhetsstrategi.

Om undersökningen
Rapporten svenskt IT säkerhetsindex har utförts under perioden juni 2016 till september 2016. Totalt har 266 personer besvarat enkäten. Rapporten är frukten av ett samarbete mellan Advenica, Dataföreningen, Sig Security, SACS, Christer Magnusson Docent vid Stockholms Universitet och Radar. Cirka 100 av de svarande har titeln CIO eller IT chef, ytterligare ca 70 har säkerhet som en del av sin titel. Intressant är den höga andelen ”Annan befattning” i gruppen har 27 stycken en titel med IT säkerhet som en bärande del, 31 har ”IT” i sin titel och merparten av de övriga är VD/CEO etc.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

[1] Europaparlamentet (2016-07-05). Europa förbereder för uppgraderad cybersäkerhet. Tillgänglig: http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20160701STO34371/europa-förbereder-för-uppgraderad-cybersäkerhet

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.