U

Start » Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Advenica AB (publ) Organisationsnummer 556468-9957 kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december klockan 16.00 i bolagets lokaler på Stora Råby Byaväg 88, Lund.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägarare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 4 december 2015
  • dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 4 december 2015. Anmälan kan göras via e-post, ir@advenica.com, per telefon 046-38 60 50 eller per post Advenica AB, Box 11 065, SE-220 11 Lund. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltares omsorg, registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 4 december 2015.

Ombud

Aktieägarare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.advenica.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande på stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av minst en justeringsman
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelse och styrelseordförande.
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anna Söderblom väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Val av styrelse och styrelseordförande

Efter det att Einar Lindquist tillträtt som verkställande direktör för Advenica och i samband därmed avgått ur styrelsen består Advenicas styrelse idag av ledamöterna Lars Grönberg, Mikael Sandberg, Ove Linde och Anna Söderblom. Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen att styrelsen ska utökas med en ledamot och därmed bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att Eva-Lotta Kraft ska väljas till ny ledamot i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare att Anna Söderblom ska väljas till ny ordförande i styrelsen.

Information om Eva-Lotta Kraft: Född 1951. Civilingenjör och MBA. Tidigare regionchef Alfa Laval, divisionschef Siemens-Elema, strategi- och marknadschef FOI. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NIBE Industrier AB och Xano AB.

Lund i november 2015
Styrelsen i Advenica AB (publ)

Advenica AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2015, kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.