U

Start » Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Advenica AB (publ) Organisationsnummer 556468-9957 kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj klockan 15.00 i bolagets lokaler på Stora Råby Byaväg 88, Lund.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägarare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13 maj 2015,
  • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 13 maj 2015. Anmälan kan göras via e-post, ir@advenica.com, per telefon 046-38 60 50 eller per post Advenica AB, Box 11 065, SE-220 11 Lund. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltares omsorg, registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 13 maj 2015.

Ombud

Aktieägarare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.advenica.com.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande på stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av minst en justeringsman
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Anförande av verkställande direktör
8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse.
9.    Beslut
a)    Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)    Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c)    Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11.    Val av
a)    Styrelse och styrelseordförande,
b)    Revisorer.
12.    Fastställande av instruktioner för valberedningen.
13.    Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14.    Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Lars Grönberg föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 9b: Dispositionen av bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att förlusten balanserar i ny räkning och att ingen utdelning sker.

Punkt 10-12: Valberedningens förslag kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 29 april 2015.

Punkt 13: Styrelsens förslag kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 29 april 2015.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna samt fullständiga förslag enligt ovan kommer från och med senast den 29 april 2015 att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats www.advenica.com. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Lund i april 2015
Styrelsen i Advenica AB (publ)

Advenica AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2015.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav.

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.advenica.com.


Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.