U

Start » Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Advenica AB (publ) Organisationsnummer 556468-9957 kallas till årsstämma måndagen den 25 april 2016 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Stora Råby Byaväg 88, Lund.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägarare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 18 april 2016, 

  • dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18 april 2016. Anmälan kan göras via e-post, ir@advenica.com, per telefon 046-38 60 50 eller per post Advenica AB, Box 11 065, SE-220 11 Lund. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltares omsorg, registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd måndagen den 18 april 2016.

Ombud

Aktieägarare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.advenica.com

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av minst en justeringsman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktör

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse

9. Beslut

a) Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Beslut om antal

a) ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

b) revisorer och revisorssuppleanter

12. Val av

a) Styrelse och styrelseordförande

b) Revisorer

13. Fastställande av principer för utseende av valberedning

14. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag 

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman 

Anna Söderblom föreslås till ordförande på stämman. 

Punkt 9b: Dispositionen av bolagets resultat 

I det expansionsskede som bolaget befinner sig i med större marknadsinvesteringar och fortsatta utvecklingsprojekt föreslår styrelsen att ingen utdelning sker, utan till förfogande stående medel balanseras i ny räkning. 

Punkt 10: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn 

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 250 000 (2015: 200 250) SEK och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 150 000 SEK (2015: 133 500) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot skall äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Advenica. 

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning. 

Punkterna 12: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Söderblom, Mikael Sandberg och Eva-Lotta Kraft, nyval av Andreas Linde och Peter Gille som styrelseledamöter, samt nyval av Ove Linde som styrelsesuppleant. 

Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom som styrelseordförande.
Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.advenica.com. 

Valberedningen föreslår omval av revisionsfirman Ernst & Young AB för en mandatperiod som sträcker sig fram till t om slutet av årsstämman 2017. Det noterades Ernst & Young har meddelat att, för det fall Ernst & Young utses till revisor, den auktoriserade revisorn Göran Neckmar kommer att utses till huvudansvarig revisor. 

Punkt 13: Principer för utseende av valberedning 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. 

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2017, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018. 

Punkt 14: Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 i Advenica AB (publ) beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till nästa årsstämma. 

Advenica ska erbjuda villkor som bidrar till att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är den verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningen. 

Ersättningen kan bestå av fast och variabel lön samt pension. Delarna avser skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens prestationer och ansvar fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Eventuella variabla löner ska vara prestationsbaserade och utgå från individens ansvarsområde. Den variabla lönen ska högst uppgå till 35 procent av den fasta lönen. Arbetstagaren kan själv välja att sätta av del av den variabla lönen till pension. 

Uppsägningstiden från den anställdes sida ska normalt följa av lag och vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader. Avgångsvederlag därutöver ska inte tillämpas. Utöver ovan kan ledande befattningshavare erbjudas att delta i aktierelaterade incitamentsprogram. Alla sådana incitamentsprogram är underställda bolagsstämmas beslut. 

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns skäl för det. 

Tillhandahållande av handlingar 

Årsredovisningshandlingarna samt fullständiga förslag enligt ovan kommer från och med senast den 4 april 2016 att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats www.advenica.com. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. 

Lund i mars 2016
Styrelsen i Advenica AB (publ)

Advenica AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2016.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.