U

Start » Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Advenica AB (publ) organisationsnummer 556468–9957 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 klockan 16.00 på Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 april 2017, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 19 april 2017. Anmälan kan göras via e-post, ir@advenica.com, per telefon 046‑38 60 50 eller per post till Advenica AB, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 19 april 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.advenica.com. 

Förslag till dagordning 

1.     Stämmans öppnande

2.     Val av ordförande på stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Godkännande av dagordning

5.     Val av minst en justeringsperson

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.     Anförande av verkställande direktör

8.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9.     Beslut om

a)     Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)     Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c)     Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.     Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11.     Beslut om antal 

a)     ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

b)     revisorer och revisorssuppleanter

12.     Val av

a)     Styrelse och styrelseordförande

b)     Revisorer

13.     Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

14.     Beslut om fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15.     Beslut om ändring av bolagsordningen

16.     Beslut om företrädesemission

17.     Beslut om införande av teckningsoptionsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

18.     Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 2: Val av ordförande på stämman

I enlighet med de principer för valberedningen som antogs på årsstämman 2016 har valberedningen inför årsstämman 2017 bestått av ordförande Emma Linde (representant för familjen Linde), Mikael Sandberg (representant för Bison Holdings Limited), Mårten Persson (representant för Elephant Holding S.A.) samt Anna Söderblom (styrelsens ordförande).  

Valberedningen föreslår att Anna Söderblom väljs till ordförande på stämman.

Punkt 9b: Dispositionen av bolagets resultat

I det expansionsskede som bolaget befinner sig i med större marknadsinvesteringar och fortsatta utvecklingsprojekt föreslår styrelsen att ingen utdelning sker, utan till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att följande arvoden ska utgå.

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 250 000 (2016: 250 000) SEK och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 150 000 SEK (2016: 150 000) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Advenica.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkterna 11: Beslut om fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter  

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter samt en styrelsesuppleant utses. Valberedningen föreslår vidare att ett revisionsbolag utan suppleant utses.

Punkterna 12: Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Söderblom, Mikael Sandberg, Eva-Lotta Kraft, Andreas Linde och Peter Gille som styrelseledamöter, samt omval av Ove Linde som styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom som styrelseordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.advenica.com.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med slutet av årsstämman 2018. Det noterades Ernst & Young har meddelat att, för det fall Ernst & Young omväljs till revisor, den auktoriserade revisorn Göran Neckmar fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2018, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018.

Punkt 14: Beslut om fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till nästa årsstämma.  

Advenica ska erbjuda villkor som bidrar till att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är den verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningen.

Ersättningen kan bestå av fast och variabel lön samt pension. Delarna avser skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens prestationer och ansvar fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Eventuella variabla löner ska vara prestationsbaserade och utgå från individens ansvarsområde. Den variabla lönen ska högst uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Arbetstagaren kan själv välja att sätta av del av den variabla lönen till pension.

Uppsägningstiden från den anställdes sida ska normalt följa av lag och vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader. Avgångsvederlag därutöver ska inte tillämpas. Utöver ovan kan ledande befattningshavare erbjudas att delta i aktierelaterade incitamentsprogram. Alla sådana incitamentsprogram är underställda bolagsstämmans beslut.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns skäl för det.

Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, varigenom orten för styrelsens säte ändras från Lund till Malmö (§ 2).

Punkt 16: Beslut om företrädesemission  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 394 701,375 kronor genom nyemission av högst 3 157 611 aktier på följande villkor:

1.         14 kronor ska betalas för varje ny aktie.

2.         Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

3.         Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 2 maj 2017.

4.         Varje befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 4 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

5.         Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

(i)         i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

(ii)        i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii)       i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottning.

6.         Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med 8 maj 2017 till och med 22 maj 2017. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7.         De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Punkt 17: Beslut om införande av teckningsoptionsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2017/2020”).  

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2017/2020 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på följande villkor:

A.             Riktad emission av teckningsoptioner

1.              Högst 830 950 teckningsoptioner ska emitteras för Teckningsoptionsprogram 2017/2020.

2.              Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ett av bolaget helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2017/2020.

3.              Dotterbolagets teckning ska ske senast den 30 september 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

4.              Överteckning får inte ske.

5.              Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget för en kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska initieras av styrelsen men genomföras av en oberoende värderingsman i anslutning till årsstämman. Betalning ska ske senast den 30 september 2017, med rätt för styrelsen att senarelägga betalningstidpunkten.

6.              Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning under perioden från och med 1 september 2020 till och med 30 september 2020. Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 24 juli 2017 till och med den 4 augusti 2017.

7.              Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

8.              Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 103 868,75 kronor.

B.             Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2017/2020 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

1.              Dotterbolaget ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen överlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan. Överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2017/2020 ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde framräknat enligt ovan.

2.              Styrelsen för bolaget beslutar om tilldelning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2017/2020 i enlighet med följande riktlinjer:

(a)   VD:                                                högst 300 000 teckningsoptioner

(b)   Övriga ledande befattningshavare
och nyckelpersoner:                             högst 100 000 teckningsoptioner per person

Första tilldelning beräknas ske under augusti och september 2017. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma.

3.              En deltagare kan teckna sig för ett lägre antal än vad som anges ovan. Överteckning kan ej äga rum. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska kunna reserveras för framtida rekryteringar av anställda i bolaget, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde som ska erläggas av deltagare ske. Tilldelning får emellertid inte ske senare än 31 december 2017.

4.              Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2017/2020 förutsätter att den anställde innehar position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses avslutas.

5.              Såvitt avser deltagare i andra länder än Sverige förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till deras fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2017/2020 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2017/2020.

Motiv för teckningsoptionsprogrammet och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2017/2020 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.

Tidigare incitamentsprogram, kostnader, utspädning m.m.

Det finns för närvarande inte några aktierelaterade incitamentsprogram utgivna av bolaget utestående.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2017/2020 överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2017/2020. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2017/2020 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2017/2020 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 830 950 nya aktier att utges, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka fem procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållandet till det antal aktier som kommer att vara utestående i bolaget efter genomförande av den företrädesemission som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om jämte de aktier som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Nyckeltalet resultat per aktie före skatt för helåret 2016 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie efter skatt hade minskat med 0,09 kronor från ‑1,42 kronor till ­-1,33 kronor. Beräkningen av påverkan på nyckeltalet beaktar endast utspädningen från utnyttjande av teckningsoptionerna och inte utspädningen från företrädesemissionen.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2017/2020 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.  

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut i frågan under punkten 15 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltigt beslut i frågan under punkten 17 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna samt fullständiga förslag enligt ovan kommer från och med senast den 4 april 2017 att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats www.advenica.com. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.  

Upplysningar på årsstämman
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. 

Antalet aktier och röster i bolaget
Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 630 444. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i mars 2017
Styrelsen i Advenica AB (publ)

Denna information är sådan information som Advenica (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl.08.35 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, CFO
+46 703 860 032, marie.bengtsson@advenica.com 

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.