U

Start » Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Advenica AB (publ), organisationsnummer 556468–9957, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Roskildevägen 1, Malmö.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 18 april 2018, dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 18 april 2018. Anmälan kan göras via e-post, ir@advenica.com, per telefon 040‑60 80 400 eller per post till Advenica AB, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 18 april 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets webbplats, www.advenica.com

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11. Beslut om antal

a) ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

b) revisorer och revisorssuppleanter

12. Val av

a) Styrelse och styrelseordförande

b) Revisorer

13. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

14. Beslut om fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande på stämman

I enlighet med de principer för valberedningen som antogs på årsstämman 2017 har valberedningen inför årsstämman 2018 bestått av ordförande Emma Linde (utsedd av familjen Linde), Fredrik Rapp (eget innehav), Mikael Sandberg (eget innehav och utsedd av Bison Holdings Limited) samt Anna Söderblom (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår att Anna Söderblom väljs till ordförande på stämman.

Punkt 9b: Dispositionen av Bolagets resultat

I det expansionsskede som Bolaget befinner sig i med större marknadsinvesteringar och fortsatta utvecklingsprojekt föreslår styrelsen att ingen utdelning sker, utan till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att följande arvoden ska utgå.

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 300 000 (2017: 250 000) SEK och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 150 000 SEK (2017: 150 000) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkterna 11: Beslut om fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter  

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter utses. Valberedningen föreslår vidare att ett revisionsbolag utan suppleant utses.

Punkterna 12: Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Söderblom, Mikael Sandberg, och Peter Gille som styrelseledamöter, samt nyval av Anders Silwer och Ove Linde.

Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom som styrelseordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.advenica.com

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med slutet av årsstämman 2019. Det noterades att Ernst & Young har meddelat att, för det fall Ernst & Young omväljs till revisor, den auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för tillsättande av valberedning.

Punkt 14: Beslut om fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till nästa årsstämma.  

Advenica ska erbjuda villkor som bidrar till att Bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är den verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningen.

Ersättningen kan bestå av fast och variabel lön samt pension. Delarna avser skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer och ansvar samt Bolagets resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens prestationer och ansvar fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Eventuella variabla löner ska vara prestationsbaserade och utgå från individens ansvarsområde. Den variabla lönen kan högst uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Arbetstagaren kan själv välja att sätta av del av den variabla lönen till pension.

Uppsägningstiden från den anställdes sida ska normalt följa av lag och vid uppsägning från Bolaget ska uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader. Avgångsvederlag därutöver ska inte tillämpas. Utöver ovan kan ledande befattningshavare erbjudas att delta i aktierelaterade incitamentsprogram. Alla sådana incitamentsprogram är underställda bolagsstämmans beslut.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns skäl för det.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna samt fullständiga förslag enligt ovan kommer från och med senast den 3 april 2018 att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats www.advenica.com. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.  

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 15 788 055. Bolaget innehar inga egna aktier.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 13:30.

Malmö i mars 2018

Styrelsen i Advenica AB (publ)

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.