U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 juni: Etablerat fotfäste i Finland och Österrike bäddar för framtida affärer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni: Etablerat fotfäste i Finland och Österrike bäddar för framtida affärer

 1 april – 30 juni 

 • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,8 (30,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet blev -10,9 (12,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,5 (10,0) MSEK.
 • Kassaflödet för andra kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till 10,3 (-10,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för andra kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,67 (0,79) SEK. 

1 januari – 30 juni 

 • Omsättningen för perioden uppgick till 31,8 (33,3) MSEK. 
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev -6,5 (5,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1 (4,3) MSEK.
 • Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 (-15,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till -0,41 (0,34) SEK. 

Viktiga händelser 

 • Advenica inledde samarbete med Radar, Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad information för aktörer inom IT-branschens ekosystem. (april 2016) 
 • Advenica SecuriCDS Data Diod godkändes för SALAINEN/SECRET-nivå av finsk myndighet. (april 2016) 
 • Advenica lanserade version 2.4 av SecuriCDS DataDiode 1000i. Den nya versionen innehåller ny funktionalitet, klarar större filer och har bättre prestanda. (maj 2016) 
 • Advenica rekryterade Richard Mauritsson till ny IT-chef. (maj 2016) 
 • Advenica lanserade den nya generationen av SecuriConnect, som är särskilt utvecklad för att bemöta avancerade hackerattacker. SecuriConnect är en marknadsunik enhet för nätverkskryptering som möjliggör säker och hållbar kommunikation genom användning av framtidssäkrade krypteringsalgoritmer. (juni 2016) 
 • Advenica mottog en order från österrikiska försvarsmakten på nätverkskryptering till ett ordervärde av ca 150 000 EUR. (juni 2016) 
 • Advenica signerade ett tioårigt ramavtal med österrikiska försvarsmakten för att leverera de senaste cybersäkerhetslösningarna, inklusive SecuriVPN och SecuriCDS. (juni 2016) 
 • Advenica omnämndes i Gartners rapport ”Market Guide for Operational Technology Security”. (juni 2016) 
 • Dataföreningen, Sig Security och SACS beslöt att i samarbete med Advenica, Radar och docent Christer Magnusson vid Stockholms Universitet etablera ett svenskt index för IT-säkerhet. (juni 2016)

VD har ordet

Etablerat fotfäste i Finland och Österrike bäddar för framtida affärer

Under det andra kvartalet 2016 omsatte Advenica 6,8 MSEK, jämfört med 30,7 MSEK under samma period 2015. Under första halvåret 2016 uppgick omsättningen till 31,8 MSEK, i jämförelse med 33,3 MSEK föregående år. Rörelsekostnaderna ökade i kvartalet med 2,9 MSEK i jämförelse med samma period föregående år, och med 7,5 MSEK under det första halvåret i jämförelse med 2015. De ökade kostnaderna beror till fullo på att Bolaget aktiverade utvecklingskostnader om 11,1 MSEK under första halvåret 2015, medan inga aktiveringar gjorts under 2016. Resterande rörelsekostnader har sammantaget minskat under 2016 som ett resultat av det åtgärdsprogram som genomfördes under hösten 2015.

Vi fortsätter på vår inslagna linje med att bygga en bredare kundbas inom våra båda affärsområden, National Security och Enterprise Solutions. Under andra kvartalet har vi på olika sätt arbetat med att etablera Advenica som en ”Thought leader” inom cybersäkerhet i linje med vår långsiktiga strategi genom att påvisa vikten av att styrelser och ledningsgrupper tar sitt digitala ansvar.

Under det andra kvartalet signerade Advenica ett 10-årigt ramavtal med den österrikiska försvarsmakten, efter en noggrann utvärdering. Tidigare i år fick Advenica ett godkännande från finska FICORA gällande en av Advenicas Cross Domain Security lösningar, SecuriCDS Data Diode. Denna typ av överenskommelser med stater präglas av långa, och ofta komplicerade, säljprocesser. Därför utgör båda dessa affärer viktiga milstolpar för Advenica och är kvitton på vår förmåga att tillhandahålla säkerhetslösningar för de mest krävande användarna. Vi ser med tillförsikt fram emot djupare samarbeten med försvarsmakterna i såväl Österrike som Finland.

Inom vårt marknadsområde Enterprise Solutions fick vi en strategisk order från Trafikverket i slutet av det första kvartalet. Vi har under det andra kvartalet levererat denna order och påvisat de unika funktioner som SecuriCDS ZoneGuard har för Trafikverket.

Digitaliseringen pågår överallt i samhället. Denna expansion av IT-lösningar i en mängd nya sammanhang, parallellt med att cyberhoten ökar, skapar ett dilemma för företagsledningar och styrelser. Inom kritisk infrastruktur och för myndigheter är behovet av effektiva lösningar speciellt påtagligt. För att dessa organisationer ska kunna lösa denna utmaning och ta ett digitalt ansvar, krävs ett nytt sätt att skapa dessa informationsflöden.

Ett bevis på att Advenica har innovativ teknik för att skydda informationsflöden, är att SecuriCDS ZoneGuard uppmärksammades av Gartner[1] i deras rapport ”Market Guide for Operational Technology Security” vilken publicerades den 23 Maj 2016[2].

Advenica har även blivit uppmärksammade för det cybersäkerhetsindex[3] som vi har tagit fram i samarbete med Radar[4], Dataföreningen, Swedish Association for Civil Security, Sig Security samt Christer Magnusson, docent vid Institutionen för Data- och systemvetenskap på Stockholms universitet. De första resultaten av detta index kommer vi att presentera under september 2016.

På produktsidan lanserade vi en ny version inom VPN[5]-produktfamiljen, SecuriConnect. Detta är en förbättrad version som hanterar de cybersäkerhetsriskerna som kvantdatorer[6] medför. I korthet innebär det att SecuriConnect är framtidssäkrad när det kommer till krypteringsteknologin.

Vi har ett tydligt fokus inom organisationen på att lyckas med våra försäljningsmål. Vi har lösningarna, leveransorganisationen och unik spetskompetens, där alla är en förutsättning för att nå framgång.

Einar Lindquist, VD Advenica

[1] Gartner Inc. www.gartner.com. Världsledande leverantör av marknadsanalys och rådgivning kring IT.

[2] G00296568 Market Guide for Operational Technology Security

[3] https://www.fluidsurveys.com/s/nm-sec-ind/

[4] https://radareco.se/

[5] VPN, Virtual Private Network

[6] https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantdator 


För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD, 46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2016 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.