U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019: Fokus, framgång och försäljning

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019: Fokus, framgång och försäljning

1 april – 30 juni 2019 · Omsättningen uppgick till 24,5 (35,4) MSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,1 (1,7) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (1,0) MSEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,8 (9,9) MSEK. · Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,01 (0,1) och efter utspädning till  0,01 (0,1) SEK. 1 januari – 30 juni 2019 · Omsättningen uppgick till 31,9 (43,7) MSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,5 (-14,2) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till -12,3 (-14,6) MSEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,3 (-16,4) MSEK. · Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,56 (-0,93) och efter utspädning till ‑0,56 (-0,93) SEK.

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

  •  Advenica inledde ett partnerskap med Nixu, ett europeiskt cybersäkerhetsföretag med företagskunder över hela världen. Avtalet innebär att Nixu kommer att fungera som helhetsleverantör av Advenicas produkter inom Nordeuropa. (april 2019)
  •  Advenica tecknade ett avtal med ett av Sveriges större energibolag kring en totallösning omfattande både produkter och tjänster. Avtalet löper över fyra år, med option på ett femte år. För drift- och supportdelen slöt Advenica ett separat avtal med en erfaren aktör; helhetsansvaret ligger dock hos Advenica. Ordervärde cirka 29 MSEK. Leveransstart under andra kvartalet 2019. (maj 2019)
  •  Advenica erhöll en order på produkter och tjänster från en kund inom den finska offentliga sektorn. Ordervärde cirka 7,6 MSEK. Leverans planeras till tredje och fjärde kvartalet 2019. (juni 2019)
  •  SecuriCDS datadiod godkändes av Bundesministerium für Landesverteidigung och Advenica erhöll därmed nationell säkerhetsackreditering även i Österrike. (juni 2019)
  •  Advenica erhöll en order på produkter och tjänster från en organisation inom den österrikiska offentliga sektorn. Produkterna kommer delvis att tillpassas och produceras i Österrike. Ordervärde cirka 5,0 MSEK. Leverans planeras till tredje och fjärde kvartalet 2019. (juli 2019)

VD har ordet 

Advenicas andra kvartal 2019 utmärktes av framåtanda, tempo och fokus – och framförallt försäljning. Under och efter kvartalet slöt Bolaget ett antal strategiskt viktiga affärer. Dessa påverkar resultatet och kassaflödet under kvartalet – men än mer i kommande kvartal. Omsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 24,5 (35,4) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,1 (1,7) MSEK.

I maj tecknades ett avtal på cirka 29 MSEK med ett av Sveriges större energibolag. Ordern omfattar en totallösning och löper över fyra år, med en option på ett femte år. Leveranserna började omgående. Affären var ett genombrott på flera plan. Den positionerar Advenica som en stark leverantör av säkerhetslösningar till verksamheter inom kritisk infrastruktur. Den bygger också på en ny affärsmodell med ett komplett koncept med både produkter och tjänster. Dessutom knyter den en långsiktig, expansiv och erfaren aktör för drift och support till Advenica.

Även i Finland och Österrike slöt Advenica under och efter andra kvartalet viktiga avtal. I juni erhöll Bolaget en order på produkter och tjänster till ett värde av 7,6 MSEK från en kund inom den finska offentliga sektorn. Leveranser planeras till tredje och fjärde kvartalet 2019. I början av juli erhöll Advenica en order på produkter och tjänster till ett värde av cirka 5,0 MSEK från en organisation inom den österrikiska offentliga sektorn. Produkterna kommer delvis att tillpassas och produceras i Österrike. Leveranser planeras till tredje och fjärde kvartalet 2019. Ytterligare en framgång var att SecuriCDS datadiod godkändes av Bundesministerium für Landesverteidigung. Med nationell säkerhetsackreditering även i Österrike får Advenica nya möjligheter att tillgodose fler kunders behov av lösningar på Top Secret-nivå.

Strategiska partnerskap för att bredda säljytor och skala upp åtaganden är och förblir viktiga för Advenica. Under andra kvartalet inleddes samarbete med det europeiska cybersäkerhetsföretaget Nixu, som nu är helhetsleverantör av Bolagets produkter i hela Nordeuropa.

En följd av årets goda orderingång var att Advenicas utvecklingsavdelning hade högt tryck under andra kvartalet. Bolaget resurssätter efter projekt och lyckas väl med att rekrytera. Eftersom produkterna implementeras i fler verksamheter finns ett växande behov av ytterligare prestanda. En teknikresa pågår, där fortsatt utveckling säkrar att Advenica även möter framtida kundkrav.

Det finns ett politiskt stöd för att bygga upp totalförsvaret och kunder arbetar mer aktivt med informationssäkerhet. Vi märker därför en tydligt ökande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som uppfyller myndigheters och organisationers höga krav.

Sammantaget är jag mycket nöjd med de framgångar som Advenica har haft under perioden. Vi har en effektiv organisation på plats. Vår motivation är hög. Nu kan vi leverera på allvar.

Malmö, den 18 juli 2019

Marie Bengtsson,

Tf VD och Koncernchef Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Marie Bengtsson, tf VD/CFO, +46 (0)703-86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl.08:45.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.