U

Start » Advenica: Offentliggörande av prospekt

Advenica: Offentliggörande av prospekt

I syfte att tillföra Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) ytterligare kapital samt att utöka antalet aktieägare i Bolaget har styrelsen för Advenica, som tidigare meddelats, beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna nya aktier i Advenica (”Erbjudandet”). Styrelsen för Advenica har vidare ansökt om listning av Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier. Ett prospekt offentliggörs idag den 15 augusti 2014.

Prospekt
Ett prospekt avseende Erbjudandet offentliggörs idag och hålls, tillsammans med anmälningssedel,
tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advenica.com, samt på Evlis hemsida www.evli.com.
Prospektet samt anmälningssedeln kan också beställas från Advenica på telefon 046 38 60 50 samt
hålls tillgängliga på bolagets kontor, Stora Råby Byaväg 88, Lund.

Indikativ tidplan
Offentliggörande av prospekt: 15 augusti 2014
Anmälningsperiod: 18 augusti  5 september 2014
Första dag för handel på First North Premier:12 september 2014
Beräknad likviddag: 16 september 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Linde, verkställande direktör, tel: 0708 38 66 71
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel: 0707 27 54 55

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Advenica. Emissionen riktar sig inte, direkt
eller indirekt, till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder
som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Inga nya aktier eller andra värdepapper
utgivna av Advenica har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier eller andra
värdepapper utgivna av Advenica överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall
som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till
vilka den lagligen kan riktas.

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och
säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid
informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer
och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs mer på: www.advenica.
com

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och
säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid
informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer
och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs mer på: www.advenica.
com

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.