U

Start » Advenica offentliggör prospekt och ny finan-siell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarpresentation

Advenica offentliggör prospekt och ny finan-siell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarpresentation

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Det prospekt som Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Advenicas aktieägare om cirka 25,9 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet presenteras, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information som tidigare inte har offentliggjorts då Bolagets kapitalstruktur framställs per den 30 november 2018. Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Advenica in till en investerarträff fredagen den 18 januari 2019.

Prospekt

Det prospekt som Advenica har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Advenica och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Advenicas webbplats (www.advenica.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Advenicas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Inbjudan till investerarpresentation

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Advenicas VD, Einar Lindquist, Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank den 18 januari 2019 klockan 12.00 på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Lunch serveras i samband med investerarträffen. Anmälan ska ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Advenicas kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 30 november 2018. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 30 november 2018

MSEK 2018-11-30
Kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet 10,0
Blancokrediter
Summa kortfristiga skulder 10,0
Långfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa långfristiga skulder
Eget kapital
Aktiekapital 2,0
Övrigt tillskjutet kapital 125,7
Reserver -0,1
Balanserat resultat inklusive årets resultat -67,5*
Summa eget kapital 60,1
Summa eget kapital och skulder 70,1

* Balanserat resultat inklusive periodens resultat redovisas per den 30 september 2018.

Nettoskuldsättning per den 30 november 2018

MSEK 2018-11-30
A. Kassa 5
B. Andra likvida medel
C. Lätt realiserbara värdepapper
D. Summa likviditet (A+B+C) 5
E. Kortfristiga räntebärande fordringar
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut 10
G. Kortfristig del av långfristiga skulder
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 10
J. Netto kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)2 5
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut
L. Emitterade obligationer
M. Andra långfristiga räntebärande skulder
N. Summa långfristiga räntebärande skulder (K+L+M)
O. Nettoskuldsättning (J+N) 5

Företrädesemissionen i sammandrag

  •  Aktieägare i Advenica erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 januari 2019. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Advenica.
  •  Teckningskursen är 4,10 SEK per aktie.
  •  Advenica tillförs vid full teckning cirka 25,9 MSEK före emissionskostnader.
  •  Teckning sker under perioden 10 – 24 januari 2019.
  •  Handel i teckningsrätter sker under perioden 10 – 22 januari 2019.
  •  I samband med Företrädesemissionen har Advenica erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från ett antal större aktieägare samt ingått avtal om emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 25,9 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 kl.11.15 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Advenica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Advenica kommer endast att ske genom det prospekt som Advenica nu offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.