U

Start » Advenica – erbjudande avseende nya aktier samt listning på First North Premier

Advenica – erbjudande avseende nya aktier samt listning på First North Premier

I syfte att tillföra Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) ytterligare kapital samt att utöka antalet aktieägare i Bolaget har styrelsen för Advenica beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna nya aktier i Advenica (”Erbjudandet”). Styrelsen för Advenica har vidare ansökt om listning av Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier (”First North Premier”). ·  Rätt att teckna nya aktier i Erbjudandet tillkommer allmänheten i Sverige och institutionella investerare. ·  Erbjudandet omfattar högst 2 960 526 aktier. Teckningskursen uppgår till 15,20 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 45 miljoner kronor, före emissionskostnader. ·  Teckning ska ske under perioden 18 augusti  5 september 2014. ·  Beräknad första dag för handel med Advenica-aktien på First North Premier är den 12 september 2014.

Om Advenica
Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system. Advenica är ett av endast fyra bolag i världen som erhållit högsta certifiering av sin VPN teknologi av EU. Gemensamt för Bolagets kunder är deras behov av extraordinära säkerhetslösningar såsom centrala och lokala myndigheter, försvarsorganisationer och företag med höga säkerhetskrav. Som komplement till sitt produktutbud erbjuder Advenica även avtal om underhålls- och supporttjänster samt tilläggstjänster som utbildning, service och säkerhetsutvärdering.

Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Lund samt försäljningskontor som täcker delar av den europeiska marknaden från Stockholm, Wien och Haag.

Bakgrund och motiv
För att nå en bredare geografisk marknad och kunder inom nya segment har Bolaget sedan 2012 gjort omfattande investeringar i produktutveckling för att kunna erbjuda produkter och lösningar till även den oklassificerade kommersiella marknaden. Beslutet att lista och tillföra Bolaget kapital är ett naturligt steg för fortsatt expansion i en starkt växande marknad, där Advenica med nya produkter och lösningar adresserar en väsentligt större marknad än tidigare.

En listning på First North Premier innebär dessutom en kvalitetsstämpel vilket kan medföra positiva effekter för Bolagets varumärke, marknadsposition samt exponering i media.

Andreas Linde, verkställande direktör, kommenterar:
Detta är ett stort och viktigt steg för Advenica vilket möjliggör för en försäljningsexpansion och en unik produktutveckling för en lång tid framöver. Detta innebära att kunder kan få del av cybersäkerhetslösningar som gör det enkelt att lösa det stora behovet av kommunikation mellan nationer, organisationer och system. Cybersäkerhetshotet är här för att stanna och vi har lösningar för att hantera det.

Lars Grönberg, styrelseordförande, kommenterar:
Advenica är ett väletablerat företag som har levererat säkerhetslösningar i 20 års tid. Att introducera bolaget på First North Premier borgar för en fortsatt gedigen expansion av företaget. Under mina åtta år i styrelsen har jag upplevt en fantastisk utveckling i bolaget. Advenica är ett av endast fyra bolag som har VPN- produkter som är EU certifierade för högsta säkerhetsnivån vilket visar på en kompetens och erfarenhet inom cybersäkerhet.

Erbjudandet i sammandrag
Styrelsen i Advenica har beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om nyemission av högst 2 960 526 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Teckningskursen uppgår till 15,20 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 45 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden 18 augusti  5 september 2014. Ett prospekt avseende
Erbjudandet avses offentliggöras inom kort.

Vid full teckning i emissionen ökar aktiekapitalet i Advenica med 370 065,75 kronor, från
1 208 739,75 kronor till 1 578 805,50 kronor. Antalet aktier ökar med 2 960 526, från 9 669 918,
till 12 630 444.

Styrelsen i Advenica har ansökt om listning av Bolagets aktier på First North Premier. Handeln i Bolagets aktier beräknas påbörjas omkring den 12 september 2014, under förutsättning att bland annat spridningskravet för First North Premier uppfylls.

Rådgivare
Evli Bank plc. är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Advenica i samband med Erbjudandet och listningen på First North Premier. Avanza Bank agerar retail selling agents i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Linde, verkställande direktör, tel: 0708 38 66 71
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel: 0707 27 54 55

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Advenica. Emissionen riktar sig inte, direkt eller indirekt, till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Advenica har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Advenica överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs mer på: www.advenica.com

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.