U

Start » Advenica: Bokslutskommuniké 2015

Advenica: Bokslutskommuniké 2015

2015 - ett första insteg på den kommersiella marknaden

1 oktober – 31 december 2015

  • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 17,4 (8,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet blev -2,6 (-7,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-6,4) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,4 (7,7) MSEK för det fjärde kvartalet.
  • Resultatet efter skatt per aktie för fjärde kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,51) SEK.

1 januari – 31 december 2015

  • Omsättningen för perioden uppgick till 53,6 (38,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev -3,7 (-11,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 (-9,7) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,4 (-10,1) MSEK för perioden.
  • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,77) SEK.

VD har ordet

Under 2015 omsatte Advenica 53,6 MSEK, jämfört med 38,0 MSEK under 2014, vilket motsvarar en ökning med 41 %. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet, EBIT, för året till -3,7 MSEK jämfört med -11,6 MSEK för 2014.

När vi tittar i backspegeln kommer 2015 för oss att utgöra en viktig milstolpe. Advenica har nu, efter 22 år i informationssäkerhetsbranschen, tagit sitt första steg in på den kommersiella marknaden. Med ett initialt fokus på företag och organisationer inom energisektorn och övrig kritisk infrastruktur, har vi under året presenterat Advenicas produkter och lösningar för ett antal av Sveriges största bolag inom detta segment. Vi har flera testinstallationer för utvärdering hos potentiella kunder och har fått våra första, om än fortfarande små, intäkter från den civila marknaden. Intresset för våra tjänster är stort eftersom de möter behov som tidigare har varit kostsamma och svåra, om inte omöjliga, att uppfylla. Vi har också investerat i utveckling av produkter och tjänster för att möta denna kundgrupps speciella behov, där vi under året har lanserat två nya datadioder med förbättrad kapacitet samt lösningen SecuriCDS ZoneGuard. Dessa investeringar gör att vi fortsatt kommer att ligga i framkant som leverantör av avancerade cybersäkerhetslösningar.

Även försäljningen på vår traditionella marknad, nationell säkerhet, var framgångsrikt under 2015, där existerande kunder visade fortsatt förtroende för Advenica. Att dessa kunder fortsätter att välja våra produkter och tjänster är en bekräftelse på det tydliga värde som Advenicas unika produkter och kompetens tillför kundernas verksamheter. Denna marknad präglas dock i stor utsträckning av oregelbunden orderingång över kvartal och år, vilket påverkar försäljningen och resultatet i det kortare perspektivet. Å andra sidan är en positiv aspekt med dessa kundrelationer att de normalt baseras på avtal med fleråriga löptider och därmed genererar stadiga återkommande intäkter.

Vår strategi att etablera partnerskap med olika leverantörer inom våra fokusområden kvarstår. Under året etablerade vi nya samarbeten med norska Bedriftssystemer AS, svenska link22, norska Databanken AS samt finska Combitech Oy. Med den redan befintliga partnern slovenska DSC d.o.o. har vi levererat krypteringsutrustning till regeringen i ett centraleuropeiskt land. I tillägg till vår partnerstrategi, intensifierar vi även företagets egna direktbearbetning av tilltänkta slutkunder.

Under 2015 har Advenica synts på många olika event i Sverige samt även på andra marknader, däribland Finland, Norge, Polen, Slovenien, Storbritannien och Österrike. Vi har från olika scener informerat om hur våra produkter och tjänster möjliggör säkert informationsutbyte och hur vi vill förändra säkerhetsbranschen. Vi har under dessa event upplevt ett stort intresse för Advenicas lösningar och nya kontakter har etablerats. Dessa möten är även viktiga för oss i arbetet att ständigt utveckla vår egna förståelse för våra potentiella kunders behov av säkerhetslösningar.

Advenicas online-närvaro har också förbättrats avsevärt där vi bland annat under året lanserade en webbplats om SecuriCDS ZoneGuard som bygger på begreppet the ”Cybersecurity of Things”.

När det gäller nätverksaktiviteter innehar Advenica numera en av styrelseposterna i SACS (Swedish Association of Civil Security) – en ny arena för oss att driva frågor om informationssäkerhet. Vi är också sedan oktober 2015 en av medlemmarna i den tekniska kommitteen TK 318 inom SIS som hanterar standarder inom informationssäkerhetsområdet.

Vi mottog i april ett patent i USA för den unika lösningen ”Three Domain Separation” som används i flera av Advenicas produkter, såväl när det gäller nätverkskryptering som i de nya lösningarna inom Cross Domain Solutions.

I november 2015 beslöt Andreas Linde att lämna sin VD-roll och bolaget fick därmed sin första externa VD. Min ambition som ny VD är att fortsätta utveckla Advenicas position som en viktig leverantör av säkerhetslösningar till försvarssektorn  men framförallt att sätta bolaget på kartan för civila tjänster, med initialt fokus på kritisk infrastruktur. För att uppnå en fortsatt god tillväxt och nå lönsamhet kommer våra insatser under 2016 att koncentreras på fortsatt utveckling av en effektiv och sälj- och marknadsorienterad organisation, ökning av Advenicas synlighet samt utveckling och förvaltning av våra lösningar för säkra informationsutbyten.

Jag ser fram emot att under kommande år etablera Advenica som en av de främsta leverantörerna på marknaden för cybersäkerhetslösningar och därmed bidra till utvecklingen av ett mer medvetet och tryggt samhälle.

Einar Lindquist, VD Advenica

Information i denna bokslutskommuniké är sådan som Advenica AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.