Hoppa till huvudinnehåll

Totalförsvar – vad är det och varför behöver vi det?

Begreppet Totalförsvar nämns idag allt oftare. Vad innebär det egentligen och varför behöver vi det?

Begreppet Totalförsvar nämns idag allt oftare. Vad innebär det egentligen och varför behöver vi det?

Definition av begreppet totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret utgörs av två delar; militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar

Militärt försvar består av Försvarsmakten och Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten har till uppgift att försvara vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar istället om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Detta arbete görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, men även av privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och säkerställa att funktioner som sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig.

 

Varför behöver vi ett totalförsvar?

Det fanns länge en särskild plan för hur det militära försvaret och samhället i övrigt skulle agera i händelse av krig eller kris. Men vad som under efterkrigstiden hade setts som nödvändigt, betraktades efter Kalla krigets slut som överflödigt. Detta innebar att Sveriges särskilda planering för totalförsvaret lades i byrålådan och samhällsfunktionerna inte längre behövde stå krigsberedda.

Det globala säkerhetspolitiska läget är idag präglat av instabilitet och allmän oförutsägbarhet. Även i Sveriges närområde är läget säkerhetspolitiskt och militärstrategiskt försämrat och därför beslutades det 2015 att ”planeringen för höjd beredskap skulle återupptas” vilket innebär en återuppbyggnad av det civila försvaret.

 

Vilka berörs av det nya civilförsvaret?

Eftersom civilt försvar handlar om samhällets motståndskraft är det olika myndigheter, organisationer och företag i branscher som är samhällsviktiga som är prioriterade:

  • Energiförsörjning
  • Livsmedelsförsörjning och dricksvatten
  • Information och kommunikation
  • Finansiella tjänster
  • Skydd och säkerhet
  • Transporter
  • Hälso- och sjukvård samt omsorg

Totalförsvar

Vad görs för att bygga upp totalförsvaret?

Planen är att år 2020 ska berörda aktörer ha återupptagit sin planering för höjd beredskap. Det ska då finnas en sammanhängande planering och en stärkt förmåga inom de prioriterade områdena. Det planeras även för en gemensam totalförsvarsövning under år 2020.

För att uppnå detta arbetar Försvarsmakten och MSB intensivt med att säkerställa engagemanget och förberedelserna för alla dessa aktörer. Det är viktig att alla har en gemensam målbild och syn på både hot och hotbild samt på de effekter som ska uppnås.

Andra viktiga åtgärder är arbetet med en nationell säkerhetsstrategi som lyfter fram totalförsvaret samt införandet av den nya säkerhetsskyddslag som börjar gälla 1 april 2019. Läs mer om vad denna lag innebär här.