File Security Screener

Att importera filer till en skyddad miljö öppnar upp för säkerhetsrisker om filerna inte genomgått en tillräcklig sanering innan de importeras. File Security Screener har hög assurans och ingår i produktlinjen Cross Domain Solutions. Den använder antivirus-scanning som upptäcker skadliga program och avlägsnar de filkomponenter som inte är godkända enligt systemets definitioner och policys, detta med hjälp av så kallad CDR-teknik (Content Disarm and Reconstruction).

 

Säker filöverföring

Genom att överföra filer mellan olika säkerhetsdomäner utsätter man integriteten och konfidentialiteten av det mottagande systemet för stor säkerhetsrisk. Om skadliga program kommer in i det hemliga nätverket kan de lyckas hämta information, ändra information eller använda lösensummor för att se till att information inte går att komma åt.

För att undvika detta, måste samtliga ingångspunkter se till att all data är säker innan den kan importeras. Advenicas Cross Domain Solutions erbjuder effektiva och automatiserade försvarsåtgärder mot skadliga program och säkerställer samtidigt separation av de anslutna nätverken.

 

 

Enkelriktad assurans

Advenicas File Security Screener är utvecklad för att användas inom försvarsindustrin samt andra aktörer med krav på hög säkerhet inom exempelvis kritisk infrastruktur. Lösningen innehåller:

  • Scanning efter skadliga program med hjälp av tredjepartslösningar som OPSWAT MetaDefender Core och sandlådemiljöer.
  • Advenicas datadioder med hög assurans som skydd mot informationsläckor.
  • Separation av olika importkällor med hjälp av Advenicas datadioders höga assurans.
  • Möjlighet för cachning av filer som ska scannas vilket tillåter att underhåll kan genomföras på systemet utan att data förloras.
  • Anpassbara regler för importering av filer, vilka baseras på informationskällan och filtypen.
  • Anpassbar lösning med förmågan att öka antalet anslutna system eller ökad genomströmning.

 

Filsanering

File Security Screener är utvecklad för att automatiskt kunna hantera fil- och säkerhetsscanning. Endast godkända filtyper blir säkerhetsscannade, sanerade och överförda. Graden av säkerhetsscanning och sanering kan varieras beroende på pålitligheten av det andra nätverket. File Security Screener kan konfigureras till att agera olika beroende på källa, tillitsnivå och många andra kriterier. File Security Screener erbjuder en effektiv, anpassbar och tillförlitlig lösning för säker filöverföring.

 

Konfigurerbara handlingar

Filöverföringen som sker i en File Security Screener kontrolleras av ett så kallat regelverk. Detta regelverk definierar vilka steg filen behöver genomgå för att kunna överföras. Detta påverkas av den externa källan, filtypen och resultatet från en eller flera kvalifikationsmotorer. Ett regelverk kan konfigureras utefter hur filtyper från en eller flera källor ska prioriteras, filarkivering samt inställning av godkända reaktioner från tredjeparts-scanningen.

 

Scanning-funktioner från tredje part

Andra scanning-funktioner från en tredje part kan exempelvis vara antivirus, matematiska/statistiska funktioner, specialanpassade sandlådor eller CDR-motorer. I lösningens standarduppsättning hanteras antivirusscanningen av mjukvara från tredje parten OPSWAT MetaDefender Core. Även andra tredje parters gränssnitt kan användas, men då via tillägg med hjälp av Advenicas Professional Services. Om det finns gränssnitt till flera olika tredjeparters scanning-funktioner tillåter ett regelverk dig att definiera om en eller flera scanning-funktioner ska appliceras på en fil innan den importeras.