1 oktober – 31 december 2023

  • Omsättningen uppgick till 45,8 (46) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (8,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (8,5) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8 (28,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,10 (0,19) SEK.

1 januari – 31 december 2023

  • Omsättningen uppgick till 148,9 (118,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,9 (-1,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,1 (-2,0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 (25,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,05) SEK

VD har ordet

2023 var ett år då Advenica fortsatte sin starka tillväxtresa med en omsättningsökning på mer än 25% för helåret. Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 45,8 (46,0) MSEK och för helåret till 148,9 (118,4) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 2,8 (8,7) MSEK och för helåret till -4,9 (-1,6).

Bolaget har under året fortsatt investerat tid och pengar på att utveckla framtidens produkter. Detta har medfört att resultat inte har förbättrats under 2023 och beror till stor del på  försäljningsmixen mellan produkt- och tjänsteförsäljning. Lönsamheten kommer att förbättras när vi har ett större utbud av våra produkter på marknaden.

Fler kundnära samarbeten skapar nya produkter

En stor del av årets omsättning kom från tjänsteförsäljning. Våra tjänster, som under året till stor del bestod av Design House-projekt, innebär att vi tillsammans med våra kunder arbetar för att ta fram nya produkter. I själva utvecklingsfasen av en ny produkt är marginalen lägre, men detta vägs upp av att produkten kan säljas under en lång tid framöver med högre marginal. Dessa samarbeten säkerställer att vi fortsatt kan leverera nya säkerhetsklassade produkter.

Tillsammans skapas fler möjligheter

2023 präglades av satsningar för att möta framtiden samtidigt som Bolaget fyllde 30 år. Under första kvartalet utökades lokalerna med ytterligare ett våningsplan, med utrymme för fler arbetsplatser och ett Experience Center för våra kunder. Dessutom rekryterades många nya medarbetare för att stärka organisationen. 2023 var även ett år då Advenica skapade fler meningsfulla samarbeten med partners inom branschen. Dessa samarbeten är en viktig väg framåt för Advenica, då de möjliggör ett sätt att snabbare nå kunderna med rätt helhetslösning för specifika säkerhetsutmaningar.

Starkare skydd av känslig information krävs

Jag kan konstatera att vår omvärld är turbulent och orolig. Detta gör att vi ser att behovet av att stärka totalförsvaret är fortsatt stort. Digital information är central i dagens moderna, digitala samhälle – detta gäller även information från myndigheter och andra viktiga aktörer. Om det inte går att lita på viktig information är det svårt att upprätthålla den demokrati som vi i Sverige värderar. För oss på Advenica är skyddet av dessa värderingar självklart att bidra till – men fler behöver inse vad som krävs för att gemensamt skydda vårt samhälle.

Många fler skulle behöva använda sig av lösningar på en högre nivå för att säkerställa att informationsskyddet är tillräckligt starkt. Implementeringen av NIS 2 direktivet, som blir lag i Sverige i oktober, betyder att fler behöver arbeta skyndsamt med att stärka sin informationssäkerhet.

Kommunikén finns att läsa här.

Malmö, den 19 februari 2024

Marie Bengtsson
VD och koncernchef, Advenica

Advenicas årsstämma äger rum torsdagen den 25 april klockan 16.00 i bolagets lokaler på Roskildevägen 1 i Malmö. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida från 4 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD och Koncernchef Advenica AB, +46 (0)703 86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2024 kl. 13.20.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se