U

Advenica: Bokslutskommuniké 2017

1 oktober – 31 december 2017 Omsättningen uppgick till 33,1 (13,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,9 (-5,4) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 (-4,2) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till...