U

Advenica: Bokslutskommuniké 2022

1 oktober – 31 december 2022 Omsättningen uppgick till 46 (55,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,7 (14,2) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 8,5 (13,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Advenica AB (publ)

Beslut om ändring av bolagsordningen Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras, § 8 så att...

Kommuniké från Advenicas årsstämma 2018

Advenica AB (publ) höll den 24 april 2018 kl. 16.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och...

Kommuniké från Advenicas årsstämma 2016

Advenica AB (publ) höll den 25 april 2016 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande...