1 juli – 30 september 2019

 • Omsättningen uppgick till 15,9 (3,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,4 (-18,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -25,3 (-17,9) MSEK.1
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,0 (-15,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -1,15 (-1,13) och efter utspädning till  -1,15 ( 1,13) SEK.

1 januari – 30 september 2019

 • Omsättningen uppgick till 47,8 (46,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,6 (-32,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -37,6 (-32,5) MSEK.1
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,3 (-31,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -1,70 (-2,06) och efter utspädning till  -1,70 (-2,06) SEK.

1 Förändringen av resultat efter skatt är hänförlig till kostnadsföring av tidigare uppskjuten skattefordran, se Not 2

Viktiga händelser innan, under och efter tredje kvartalet

 • Extra bolagsstämma 3 januari 2019 godkände styrelsens beslut om företrädesemission av aktier. (januari 2019) 
 • Einar Lindquist lämnade som VD och koncernchef för Advenica. Marie Bengtsson, Bolagets CFO, tillträdde som tillförordnad VD. (januari 2019) 
 • Nyemissionen med företrädesrätt tecknades till 90,8 procent. Därtill tecknades 189 008 aktier, motsvarande 3 procent av företrädesemissionen, utan företräde. Resterande andel, motsvarande 6,2 procent av företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Därmed tillfördes under januari 2019 Bolaget 25,9 MSEK före emissionskostnader. (januari 2019) 
 • Advenica erhöll en order från Försvarets materielverk (FMV) på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 35 MSEK. Leverans löpande under 2019 och början av 2020. (februari 2019) 
 • Advenica inledde ett partnerskap med OPSWAT, ett globalt företag som erbjuder plattformen MetaDefender – en avancerad antiviruslösning, som tillsammans med Advenicas datadioder och File Security Screen säkerställer kontrollerad filöverföring. (mars 2019) 
 • Advenica erhöll en österrikisk order från European Space Agency (ESA) på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 1 MSEK. Leverans under första och andra kvartalet 2019. (mars 2019)
 • Advenica inledde ett partnerskap med Nixu, ett europeiskt cybersäkerhetsföretag med företagskunder över hela världen. Avtalet innebär att Nixu kommer att fungera som helhetsleverantör av Advenicas produkter inom Nordeuropa. (april 2019) 
 • Advenica tecknade ett avtal med ett av Sveriges större energibolag kring en totallösning omfattande både produkter och tjänster. Avtalet löper över fyra år, med option på ett femte år. För drift- och supportdelen slöt Advenica ett separat avtal med en erfaren aktör; helhetsansvaret ligger dock hos Advenica. Ordervärde cirka 29 MSEK. Leveransstart under andra kvartalet 2019. (maj 2019) 
 • Advenica erhöll en order på produkter och tjänster från en kund inom den finska offentliga sektorn. Ordervärde cirka 7,6 MSEK. Leverans planeras till tredje och fjärde kvartalet 2019. (juni 2019) 
 • SecuriCDS datadiod godkändes av Bundesministerium für Landesverteidigung och Advenica erhöll därmed nationell säkerhetsackreditering även i Österrike. (juni 2019) 
 • Advenica erhöll en order på produkter och tjänster från en organisation inom den österrikiska offentliga sektorn. Produkterna kommer delvis att tillpassas och produceras i Österrike. Ordervärde cirka 5,0 MSEK. Leverans planeras till tredje och fjärde kvartalen 2019. (juli 2019)  
 • Advenica erhöll en order på produkter och tjänster från en kund inom den finska offentliga sektorn. Ordervärde cirka 4,5 MSEK. Leverans planeras till tredje och fjärde kvartalen 2019. (augusti 2019) 
 • Advenica erhöll en order på Cross Domain Solutions-produkter och tjänster från en kund som arbetar nära Finlands National Security. Ordervärde cirka 5,7 MSEK. Leverans fjärde kvartalet 2019. (september 2019)
 • Advenica lanserade två unika datadioder med samma höga prestanda som tidigare produkter men med kompaktare storlek och lägre pris. (september 2019)
 • Tf VD Marie Bengtsson tillträdde tjänsten som VD för Advenica. (september 2019)

VD har ordet
Omsättningen för tredje kvartalet 2019 uppgick till 15,9 (3,2) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,4 (-18,2) MSEK.

Advenicas tredje kvartal kännetecknades av stora leveranser till kunder i samtliga tre geografiska regioner. Efter vårens försäljningsframgångar pågår nu, för första gången i Advenicas historia, parallella utvecklingsinsatser i flera betydande projekt. Speciellt roligt var det förstås att börja leverera vår första omfattande order inom kritisk infrastruktur i Sverige. Dessutom fortsätter vi att leverera till Försvarets Materielverk (FMV) samt till kunder i Finland och Österrike. I kvartalet förstärktes därför utvecklingsorganisationen. 

Försäljningsarbetet under kvartalet fortsatte med samma intensitet som tidigare. Ytterligare viktiga affärer gjordes i Finland och Österrike. Dessa beställningar uppgick till totalt närmare 15 MSEK med leveranser under de tredje och fjärde kvartalen 2019.

Även Advenicas produktportfölj utvecklades. Lanseringen av våra två nya datadioder väckte stort intresse på SEC-T och genererade mycket media. De nya produkterna har samma höga prestanda som våra datadioder med nationella godkännanden men är mer lättplacerade i IT- eller SCADA-miljöer till lägre priser. De utvecklingsarbeten som nu bedrivs i bolaget kommer i stor utsträckning att kunna återanvändas och därmed komma att utgöra grunden för mer standardiserade lösningar som fler verksamheter kan använda.

Som tf VD fick jag styrelsens förtroende i vintras att driva och mobilisera Advenica efter en turbulent tid. I september tackade jag med stolthet ja till att permanent träda in i VD-rollen. Arbetet med att rekrytera CFO har inletts; till vidare har jag dubbla roller. Mandatet är viktigt för mig och mina medarbetare. Det händer mycket i marknaden nu, vi har befäst våra kundrelationer och vår framtidstro är stark. Det är fantastiskt att se allt vårt dedicerade och skickliga team åstadkommer.

Malmö, den 22 oktober 2019

Marie Bengtsson,

VD och koncernchef, Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 08.45.

 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se