U

Start » Valberedningens förslag till styrelsesammansättning inför Årsstämman 2018 i Advenica AB (publ)

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning inför Årsstämman 2018 i Advenica AB (publ)

Som tidigare meddelats har en valberedning inför Advenicas årsstämma 2018 utsetts bestående av Emma Linde (utsedd av Familjen Linde), Fredrik Rapp (eget innehav), Mikael Sandberg (eget innehav och utsedd av Bison Holdings Limited) samt Anna Söderblom (styrelseordförande för Advenica AB). Valberedningen har utsett Emma Linde till dess ordförande.

Valberedningen har enhälligt beslutat att föreslå årsstämman 2018, för tiden intill slutet av årsstämman 2019, följande:

  • Att styrelsen skall utgöras av fem styrelseledamöter med en suppleant.
  • Omval av styrelseledamöterna Anna Söderblom, Mikael Sandberg, Andreas Linde och Peter Gille som styrelseledamöter samt omval av Ove Linde som styrelsesuppleant.
  • Nyval av Anders Silwer som styrelseledamot.
  • Omval av Anna Söderblom som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Advenica motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.  

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2018 genomfört en utvärdering av styrelsearbetet i Advenica och särskilt fäst avseende vid det utvecklingsskede Bolaget befinner sig i. Valberedningen har härvid beaktat Bolagets strategiska och affärsmässiga utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Anna Söderblom, Mikael Sandberg, Andreas Linde och Peter Gille som styrelseledamöter samt omval av Ove Linde som styrelsesuppleant. Eva-Lotta Kraft har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Anders Silwer som styrelseledamot.

Generallöjtnant Anders Silwer är reservofficer i Försvarsmakten och arbetar som fristående konsult. Sedan i mars 2017 är Anders pensionerad som aktiv i Försvarsmakten. De senaste befattningarna var tre år som produktionschef och två år som insatschef i Försvarsmakten. Dessförinnan hade Anders Silwer en karriär som stridspilot, vilken avslutades med fyra år som flygvapeninspektör (Flygvapenchef). Anders har 2 200 flygtimmar varav huvuddelen på J 35 Draken och JAS 39.

Vidare har valberedningen föreslagit omval av Anna Söderblom som styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Advenicas verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagsledningen. Anna Söderblom, Anders Silwer och Peter Gille är oberoende i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven avseende oberoende som återfinns i svensk kod för bolagsstyrning. Det kan konstateras att andelen kvinnor utgör 20% av de ordinarie ledamöterna.

Valberedningens övriga förslag kommer att tillkännages i kallelsen till årsstämman 2018.

Malmö i november 2017

Valberedningen i Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica AB, Tel: +46 (0)70 940 90 01 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.