U

Start » Valberedningens förslag till Årsstämman 2019 i Advenica AB (publ)

Valberedningens förslag till Årsstämman 2019 i Advenica AB (publ)

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 24 april 2018 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2019. Valberedningen består av:

 • Emma Linde, utsedd av Familjen Linde,
 • Fredrik Rapp, eget innehav,
 • Anna Sundberg, utsedd av Handelsbankens Fonder, samt
 • Anna Söderblom, styrelseordförande för Advenica AB.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 53,9 % av rösterna i Advenica per den 28 september 2018.

Valberedningen har utsett Emma Linde till dess ordförande. Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit två protokollförda sammanträden.

Valberednings förslag till styrelse
Valberedningen har enhälligt beslutat att föreslå årsstämman 2019, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, följande:

 • Att styrelsen ska utgöras av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna Anna Söderblom, Ove Linde, Mikael Sandberg och Anders Silwer som styrelseledamöter.
 • Nyval av Lennart Pihl som styrelseledamot.
 • Omval av Anna Söderblom som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse  
Valberedningen i Advenica motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2019 genomfört en utvärdering av styrelsearbetet i Advenica och särskilt fäst avseende vid det utvecklingsskede Bolaget befinner sig i. Valberedningen har härvid beaktat Bolagets strategiska och affärsmässiga utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Anna Söderblom, Ove Linde, Mikael Sandberg och Anders Silwer. Peter Gille har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Lennart Pihl som styrelseledamot. Vidare har valberedningen föreslagit omval av Anna Söderblom som styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Advenicas verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagsledningen. Anna Söderblom, Anders Silwer och Lennart Pihl är oberoende i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven avseende oberoende som återfinns i svensk kod för bolagsstyrning. Det kan konstateras att andelen kvinnor utgör 20% av de ordinarie ledamöterna.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2019
I tillägg till Valberednings förslag angående styrelse har Valberedning enhälligt beslutat att föreslå årsstämman 2019, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, följande:

 • Anna Söderblom väljs till ordförande vid årsstämman.
 • Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 300 000 (2018: 300 000) SEK och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 150 000 (2018: 150 000) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning utgår för eventuellt utskottsarbete.
 • Till revisor omväljs Ernst & Young AB för perioden till och med slutet av årsstämman 2020.
 • Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
 • Principer för bildande av ny valberedning är oförändrade från föregående år:

”Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att uppdra åt styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete ar slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersatta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för tillsättande av valberedning”.

Advenicas årsstämma 2019 infaller den 2 maj 2019, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

Malmö 31 oktober 2018
Valberedningen i Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica AB, +46 (0)70 940 90 01

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 11.45. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.