U

Start » Rättelse: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020: Tilltro, stabil orderstock och fokus framåt

Rättelse: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020: Tilltro, stabil orderstock och fokus framåt

Rättelse då datumintervallet blev felaktigt i det förra utskicket.

1 juli – 30 september 2020

  • Omsättningen uppgick till 11,1 (15,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,1 (-8,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8,6 (-25,31) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,4 (13,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,26 (-1,15) och efter utspädning till  -0,26 (-1,15) SEK.

1 januari – 30 september 2020

  • Omsättningen uppgick till 47,2 (47,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24,1 (-20,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -24,6 (-37,61) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,2 (-14,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,74 (-1,70) och efter utspädning till  -0,74 (-1,70) SEK

 

1 Förändringen av resultat efter skatt är hänförlig till kostnadsföring av tidigare uppskjuten skattefordran, se Not 2

VD har ordet
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 11,1 (15,9) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) till -8,1 (-8,1) MSEK. Omsättningen är lägre än motsvarande kvartal i fjol, vilket förklaras av att Advenica inte kunde genomföra möten eller installationer som planerat på grund av den pågående pandemin. Framför allt påverkades verksamheten i Finland och till del även Österrike av nya strikta restriktioner för inresor och möten. Samtidigt ökade kostnadsbilden eftersom vi satsade ytterligare på vår utvecklingsavdelning för att kunna möta både leveranser och produktspecifikationer i redan tagna affärer. Man har även under perioden aktiverat utvecklingskostnader då man bedömer att dessa kommer att generera framtida intäkter. 

Marknadens tilltro till Advenica bevisades av att nyemissionen med företrädesrätt tecknades till 319,1 procent, varav 97,7 procent med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillfördes därmed i slutet av juli cirka 27,6 MSEK före emissionskostnader. 

Sommarmånaderna är generellt sett lugnare och detta accentuerades i år av covid-19. Trots detta gjordes glädjande nog större affärer under tredje kvartalet. Advenica erhöll en tilläggsbeställning på cirka 19 MSEK med leverans 2021–2024 från en europeisk myndighet som under våren lade en order på cirka 5,9 MSEK. Advenica erhöll dessutom en order från en svensk myndighet på cirka 5 MSEK med leverans löpande under 2020 samt under första halvan av 2021. 

Advenica går in i fjärde kvartalet med en stabil orderstock. Sedan januari 2019 har bolaget slutit avtal värda cirka 200 miljoner kronor. Vårt metodiska försäljningsarbete gör att vi i dag kan förutse intäkterna bättre. Även om coronapandemin gör avtalsprocessen utdragen och begränsar möjligheterna att träffas fysiskt, vilket är helt nödvändigt av sekretesskäl, arbetar försäljnings-organisationen och partners intensivt med att upprätthålla och initiera kontakter. Marknaden breddas också ständigt med allt fler samhällskritiska funktioner. Den 30 juni började EU:s nya riktlinjer för finansiella aktörers cybersäkerhet att gälla, 2021 kommer kommunala vattenbolag att behöva göra en riskanalys för att förbättra sin skyddsutrustning för säkerhetsklassad information. När det gäller kryptoprodukter tenderar marknaden att bli mer nationalistisk, och försvarsmakterna i våra länder ser gärna tätare samarbete med bolag som Advenica. Utvecklingen talar för att flödet av affärer ska bli jämnare, större och mer pålitligt med tiden. 

Fokus är att stänga 2020 på bästa sätt och att fortsätta bygga orderstocken än mer inför det nya året. Tjänsteförsäljningen ökar något; här visar våra kunder oss nytt förtroende och betalar för att vi ska kunna göra våra produkter ännu starkare. Hög säkerhet är komplext, tar tid och kräver resurser, men med varje leverans kommer vi närmare skalbara och mer standardiserade lösningar som är aktuella för fler kunder. 
Det är visserligen en högst speciell tid. Jag vill likväl ingjuta ett lugn och ett mod. Pandemin innebär förseningar, men Advenica är i en viktig bransch som efterfrågas allt mer, vi har unik kompetens och vi är på rätt väg. 

Malmö, den 22 oktober 2020
Marie Bengtsson,

VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl.12.32.

 

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.