U

Start » Nyemissionen i Advenica tecknades fullt ut och bolaget tillförs 44,2 MSEK

Nyemissionen i Advenica tecknades fullt ut och bolaget tillförs 44,2 MSEK

Teckningsperioden för Advenica ABs (”Advenica” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 22 maj 2017 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till omkring 85 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknas 670 757 aktier, motsvarande ca 9,4 MSEK utan företräde. Sammantaget tecknades Företrädesemissionen till ca 106 procent och Bolaget tillförs ca 44,2 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 5 maj 2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer Advenicas aktiekapital att öka med 394 701,375 kronor till 1 973 506,875. Antalet aktier kommer att öka med 3 157 611 till 15 788 055.

“Det är förstås mycket positivt att det har varit ett så stort intresse för nyemissionen. Vi ser tydliga tillväxtmöjligheter både inom National Security och Enterprise Solutions där nyemissionen ger oss möjlighet att öka aktivitetsnivån och ta tillvara på dessa tillväxtmöjligheter. Vår målsättning är som tidigare kommunicerats att nå en omsättning om minst 200 Mkr under 2020 där Enterprise Solutions förväntas utgöra en betydande andel”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB.

När Företrädesemissionen är registrerad kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på First North i början av juni 2017.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB och nås på +46 (0)8 463 8000, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.