U

Start » Kommuniké från extra bolagsstämma i Advenica AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Advenica AB (publ)

Idag, den 12 juni 2020, hölls extra bolagsstämma i Advenica AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras, § 8 så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring, inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla, samt § 10 med anledning av att lagen som § 10 hänvisar till har ändrat namn.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 12 maj 2020 om företrädesemission av högst 11 051 638 aktier (”Företrädesemissionen”). De som på avstämningsdagen den 17 juni 2020 är registrerade som aktieägare i Advenica erhåller en (1) teckningsrätt för varje ägd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 381 454,75 kronor. Teckningstiden i Företrädesemissionen löper från och med den 22 juni 2020 till och med den 6 juli 2020.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning (övertilldelningsoption)

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 31 juli 2020, besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i Företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i bolagets aktie. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 187 500 kronor genom nyemission av högst 1 500 0000 aktier enligt bemyndigandet till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Malmö den 12 juni 2020

Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD och koncernchef Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2020 kl. 11.40.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.