U

Start » Kommuniké från Advenicas årsstämma 2017

Kommuniké från Advenicas årsstämma 2017

Advenica AB (publ) höll idag den 25 april 2017 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning utan att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 (2016: 250 000) SEK till styrelsens ordförande och med 150 000 (2016: 150 000) SEK till övriga ledamöter i styrelsen. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.  Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet valberedningens förslag om omval av Anna Söderblom, Mikael Sandberg, Eva-Lotta Kraft, Andreas Linde och Peter Gille som ordinarie styrelseledamöter samt om omval av Ove Linde som styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade också om omval av Anna Söderblom som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Göran Neckmar fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning, varigenom orten för styrelsens säte ändras från Lund till Malmö.

Beslut om företrädesemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission av aktier innebärande att bolagets aktiekapital ska öka med högst 394 701,375 kronor genom nyemission av högst 3 157 611 aktier. 14 kronor ska betalas för varje aktie. Varje befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 2 maj 2017 berättigar till 1 teckningsrätt och 4 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie under perioden från och med 8 maj 2017 till och med 22 maj 2017.

Införande av teckningsoptionsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett teckningsoptionsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget samt beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 830 950 teckningsoptioner ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag med efterföljande överlåtelse från dotterbolaget till vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning under perioden från och med 1 september 2020 till och med 30 september 2020. Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 24 juli 2017 till och med den 4 augusti 2017. Den maximala utspädningen från programmet uppgår till cirka fem procent.

Lund den 25 april 2017, Advenica AB (publ)

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl.18.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD och koncernchef, Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.