U

Start » Kommuniké från Advenicas årsstämma 2015

Kommuniké från Advenicas årsstämma 2015

Advenica AB (publ) höll den 20 maj 2015 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det inte lämnas någon utdelning samt att moderbolagets fria egna kapital om 61, 3 miljoner balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 4,5 prisbasbelopp (prisbasbelopp uppgår till 44 500 för 2015) och att Einar Lindquist och Anna Söderblom ska erhålla oförändrat 3 prisbasbelopp var. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd löpande räkning.

Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag till styrelse. Till styrelse valdes Anna Söderblom (omval), Einar Lindquist (omval), Sven Gruvstad (omval), Mikael Sandberg (omval) och Lars Grönberg (omval). Jonas Gulliksson avstår från omval och till ny ledamot valdes Ove Linde (nyval). Lars Grönberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Ernst & Young AB med Göran Neckmar som huvudansvarig omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Advenica AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2015.

Lund den 20 maj 2015, Advenica AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Linde, VD och koncernchef Advenica AB

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.