U

Start » Information om valberedning

Information om valberedning

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 25 april 2016 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att uppmana de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2017, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Valberedningen består av:

  • Emma Linde, representant för Familjen Linde,
  • Mikael Sandberg, representant för Bison Holdings Limited,
  • Mårten Persson, representant för Elephant Holding S.A. samt
  • Anna Söderblom i egenskap av styrelseordförande för Advenica AB.

Advenicas årsstämma 2017 infaller den 25 april 2017, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, Att: Valberedningen, Box 11065, 220 11 Lund.

Lund den 21 oktober 2016, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Söderblom, t f styrelseordförande Advenica AB, Tel: +46 (0)70 940 90 01

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl.08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.