U

Start » Information om valberedning

Information om valberedning

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 20 maj 2015 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att uppmana de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2016, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2017.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2016. Valberedningen består av:

  • Ove Linde, representant för Familjen Linde och Bera Elteknik O.E. L. AB,
  • Lars Svensson, representant för Bison Holdings Limited,
  • Mårten Persson, representant för Elephant Holding S.A. samt
  • Anna Söderblom i egenskap av tf styrelseordförande för Advenica AB.

Advenicas årsstämma 2016 infaller den 25 april 2016, kl. 15.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, Att: Valberedningen, Box 11065, 220 11 Lund.

Lund den 20 oktober 2015, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Söderblom, t f styrelseordförande Advenica AB, Tel: +46 (0)70 940 90 01

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.