U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020: Ytterligare affärer och intensivt utvecklingsarbete

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020: Ytterligare affärer och intensivt utvecklingsarbete

1 januari – 31 mars 2020

 • Omsättningen uppgick till 23,3 (7,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,5 (-12,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 (-12,5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (-15,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,15 (-0,57) och efter utspädning till   -0,15 (-0,57) SEK.

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

 • Advenica erhöll ett utvecklingsuppdrag från Försvarets materielverk (FMV). Ordervärde cirka 5,4 MSEK. Projektet påbörjades omgående med slutförande i slutet av 2021. (januari 2020)
 • Advenica erhöll en order från en svensk myndighet avseende produktutveckling av Cross Domain Solutions. Ordervärde cirka 10 MSEK. Leverans under 2020. (januari 2020)
 • Advenica inledde ett samarbete med Dell Technologies där Advenicas hårdvarubaserade säkerhetslösningar ökar kapaciteten i Dells Cyber Recovery-lösning. (februari 2020)
 • Advenica säkrade en kortfristig lånefinansiering om 10 MSEK. (februari 2020)
 • Advenica erhöll en order från en svensk myndighet avseende produkter och tjänster. Ordervärde cirka 26 MSEK. Leverans påbörjades omgående men där merparten av leveranserna sker i slutet av 2020. (april 2020) 
 • Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av ett nytt coronavirus, covid-19. Pandemin har fått väsentlig påverkan på det generella marknadsklimatet och den globala ekonomin. Advenica bedömer att den underliggande efterfrågan på bolagets produkter och tjänster fortsatt är mycket god men konstaterar att sälj- och leveransprocesserna drar ut på tiden, vilket kan leda till negativ påverkan på Advenicas omsättning, resultat och likviditet på kort sikt.

VD har ordet
Omsättningen under kvartalet uppgick till 23,3 (7,4) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) till -3,5 (-12,6) MSEK. Fjolårets försäljningsframgångar och årets initiala affärer bidrog till att Advenicas första kvartal 2020 blev väsentligt bättre än motsvarande kvartal 2019. 

Under januari och februari löpte Advenicas försäljning på enligt plan. Bolaget erhöll utvecklingsuppdrag från Försvarets materielverk (FMV) till ett värde av cirka 5,4 MSEK med leveranser omgående och slutförande i slutet av 2021. Advenica erhöll också en order från en svensk myndighet avseende produktutveckling av Cross Domain Solutions till ett värde av cirka 10 MSEK med leveranser under 2020. Dessutom påbörjades ett samarbete med Dell Technologies, initierat från finskt håll. 

Tyvärr går det inte att tala om det gångna kvartalet utan att nämna Corona-pandemin. Den snabba smittspridningen av det nya coronaviruset, covid-19, orsakade – och orsakar än – stort lidande världen över. Advenica valde förstås att följa WHO:s och respektives lands lokala råd. Restriktioner gällande resor och verksamhetsbesök begränsade möjligheterna att på plats sluta affärer, implementera lösningar och få nödvändig personal godkänd av tillsynsmyndigheterna. Därför var det extra glädjande och en stor framgång att en svensk myndighet i april lade en order på produkter och tjänster till ett värde av cirka 26 MSEK med leveranser omgående men där merparten av leveranserna sker i slutet av året. 

Advenica har idag fler uppdrag än någonsin tidigare. Trots utmaningarna under kvartalet arbetade utvecklingsavdelningen på för att kunna leverera enligt plan. Försäljningsorganisation underhåller nu diskussionerna med kunder och partners i stor utsträckning via online-möten. Inget pekar på att intresset eller behovet skulle ha minskat. Kunderna finns kvar. Snarare gjorde det gångna kvartalet det uppenbart för alla hur känsligt samhället är och hur beroende det är av en välfungerande digital infrastruktur. 

Även om vi fortsatt ser en mycket god efterfrågan på våra produkter och tjänster påverkas Advenica som alla av pandemin. Försäljningsprocesserna tar längre tid och ett antal leveranser för redan tagna affärer har skjutits fram i tiden. Detta påverkar bolagets omsättning, resultat och likviditet negativt på kort sikt.

Ingen kan idag med säkerhet bedöma hur lång tid det kommer att ta tills krisen är över, men jag och mina medarbetare ser framtiden an med stor tillförsikt. 

Malmö 23 april 

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl.14.20.

 

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.