U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019: Förändring och framåtanda

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019: Förändring och framåtanda

1 januari – 31 mars 2019

 • Omsättningen uppgick till 7,4 (8,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,8 (-15,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,5 (-15,6) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,0 (-26,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,57 (-0,99) och efter utspädning till -0,57 (-0,99) SEK.

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

 • Extra bolagsstämma 3 januari 2019 godkände styrelsens beslut om företrädesemission av aktier. (januari 2019)
 • Einar Lindquist lämnade som VD och koncernchef för Advenica. Marie Bengtsson, Bolagets CFO, innehar rollen som tillförordnad VD. (januari 2019)
 • Nyemissionen med företrädesrätt tecknades till 90,8 procent. Därtill tecknades 189 008 aktier, motsvarande 3 procent av företrädesemissionen, utan företräde. Resterande andel, motsvarande 6,2 procent av företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Därmed tillfördes under januari 2019 Bolaget 25,9 MSEK före emissionskostnader. (januari 2019)
 • Advenica erhöll en order från Försvarets materielverk (FMV) på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 35 MSEK. Leverans löpande under 2019 och början av 2020. (februari 2019)
 • Advenica inledde ett partnerskap med OPSWAT, ett globalt företag som erbjuder plattformen MetaDefender – en avancerad antiviruslösning, som tillsammans med Advenicas datadioder och File Security Screen säkerställer kontrollerad filöverföring. (mars 2019)
 • Advenica erhöll en österrikisk order från European Space Agency (ESA) på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 1 MSEK. Leverans under första och andra kvartalet 2019. (mars 2019)
 • Advenica inledde ett partnerskap med Nixu, ett europeiskt cybersäkerhetsföretag med företagskunder över hela världen. Avtalet innebär att Nixu kommer att fungera som helhetsleverantör av Advenicas produkter inom Nordeuropa. (april 2019)

VD har ordet
Inledningen på 2019 präglades av betydande organisationsförändringar och av företrädesemissionen av aktier som i januari tillförde Advenica 25,9 MSEK före emissionskostnader. Samtidigt hade Bolaget stort fokus på marknaden och erhöll flera viktiga affärer. Omsättningen för första kvartalet uppgick till 7,4 (8,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till -12,6 (-15,9) MSEK.

För att ta Advenica till nästa nivå beslöt Bolagets styrelse att förändra ledarskapet i Bolaget. I slutet av januari lämnade tidigare VD och koncernchef Bolaget och jag tillträdde som tillförordnad. Försäljningsorganisationen gjordes om och Heléne Bittmann fick ett helhetsansvar för den svenska marknaden. Utöver att kundbearbetningen blir mer samordnad och strukturerad i Sverige, arbetar Bolagets försäljningsteam i samtliga länder nu efter samma arbetsmetodik med stort utbyte av erfarenheter och referensaffärer. Omorganisationen medförde också att Advenicas ledningsgrupp konsoliderades och koncentrerades kring Bolagets kärnerbjudande. Ett nytt Product Center startades, lett av Lars Nagy, vilket skapar synergier i hela kedjan från R&D, produktion och Professional Services till Product Management och Customer Services.

Trots stora interna förändringar fortsatte försäljningsarbetet med full kraft under kvartalet. I februari erhöll Advenica en order från Försvarets materielverk (FMV) på kryptoprodukter till ett värde av cirka 35 MSEK, att levereras löpande till och med början av 2020. Denna omfattande affär, tillsammans med de mindre beställningarna som FMV även lade under kvartalet, visar på Advenicas goda relation med försvarssektorn samt på det återkommande och långsiktiga behovet av Bolagets avancerade teknologi. Ytterligare en stor framgång för Advenica var den prestigefyllda österrikiska affären från European Space Agency (ESA) på kryptoprodukter. Ordervärdet om cirka 1 MSEK var relativt blygsamt, men beställningen visar på Advenicas förmåga att möta säkerhetsbehov från myndigheter med synnerligen höga krav.

Det är strategiskt viktigt för Advenica att bredda säljytan genom olika partnerskap. I mars inledde Bolaget ett partnerskap med OPSWAT, ett globalt företag som erbjuder en avancerad antiviruslösning, som tillsammans med våra produkter säkerställer kontrollerad filöverföring. Det var också mycket glädjande att vi strax innan påsk kunde rapportera att Advenica även inlett partnerskap med Nixu, ett europeiskt cybersäkerhetsföretag med företagskunder över hela världen. Detta avtal innebär att Nixu nu fungerar som helhetsleverantör av Advenicas produkter inom Nordeuropa.

Finansiellt tyngdes det första kvartalet av kostnaderna som de senaste årens viktiga transformation har medfört och marknadens cyklikalitet. Ännu märks ingen finansiell effekt av de organisationsförändringarna som gjordes vid årsskiftet, där vissa kostnader kommer att finnas kvar resten av 2019. Samtliga åtgärder har likväl redan resulterat i ett starkare och effektivare – och på sikt lönsammare – Advenica.

IT-världens konsolideringsvåg speglar en allt hetare marknad. Cybersäkerhet har åter aktualiserats i medierna, framförallt på grund av NIS-direktivet men sedan 1 april 2019 också av den nya svenska Säkerhetsskyddslagen som ökar trycket på fler verksamheter. Säkerhetspolisen bedömer att digitaliseringen av samhällsviktig infrastruktur och betydande brister i informationssäkerheten utgör de största hoten. MSB påpekar att fler rapporterade IT-incidenter indikerar ett ökat medvetande men konstaterar även att myndigheter har ett stort arbete att göra för att säkra tekniska lösningar. Sådana är en bristvara. Med ett nu ett starkt rustat Advenica ser jag och mina medarbetare därför fortsatt ljust på framtiden.

Malmö 2 maj

Marie Bengtsson,

tf VD och Koncernchef Advenica

r ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 16.00. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.