U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017: Företrädesemission för att maximera Advenicas tillväxtmöjligheter

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017: Företrädesemission för att maximera Advenicas tillväxtmöjligheter

1 januari – 31 mars 2017

 • Omsättning för första kvartalet uppgick till 18,3 (24,9) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -4,5 (4,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,6 (3,4) MSEK.
 • Kassaflödet för första kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 (-0,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie för första kvartalet (före och efter utspädning) uppgick till -0,29 (0,27) SEK. 

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

 • Advenica erhöll via sin partner i Singapore, Athena Dynamics Pte Ltd, en mindre order. Produktbeställningen var på Bolagets datadiod, som säkerställer enkelriktad datatrafik. (januari 2017)
 • Advenica flyttade till nya säkerhetsklassade lokaler i Malmö. (januari 2017)
 • Advenica vann ytterligare en order från en nordisk myndighet motsvarande 1 MSEK. Beställningen var på Bolagets VPN-produkter. (februari 2017)
 • Advenica vann en order från ett globalt företag aktivt inom flygindustrin. Kunden har valt att använda Advenicas datadiod, SecuriCDS DD1000i, och ordervärdet är på 166 500 SEK. Ordern kommer att levereras under första kvartalet 2017. (mars 2017)
 • Styrelsen beslutade att föreslå att årsstämman den 25 april 2017 beslutar om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 44,2 MSEK. (mars 2017)
 • Advenica har inlett ett strategiskt samarbete med Dustin Finland Oy. Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar. (mars 2017)
 • Advenica tog ännu en order på N3-godkänd datadiod. Kunden, som är en svensk myndighet, lade en mindre order på cirka 500 000 SEK och beställningen kommer levereras under andra kvartalet 2017. (april 2017)
 • Advenica förstärkte samarbetet med Försvarets materielverk (FMV). FMV har beställt tekniska utredningar kring lösningar för skydd av kommunikation. Ordervärdet uppgår till cirka 1,7 MSEK och leverans kommer att ske under hösten 2017. (april 2017)

VD har ordet

Omsättningen för första kvartalet 2017 uppgick till 18,3 (24,9) MSEK, vilket är i linje med den plan vi hade för perioden. Advenicas försäljning karaktäriseras av större affärer med kraftiga säsongsvariationer. Att jämföra kvartal med kvartal ger därför sällan en adekvat bild. Rörelseresultat för kvartalet blev -4,5 (4,4) MSEK. Advenica har sedan årsskiftet expanderade vad gäller såväl personal som lokaler, där vi i början av året flyttade vårt huvudkontor från Lund till centrala Malmö.

Bolagets stabila position inom National Security bekräftades när vi i början av året fick ytterligare en order från en myndighet i denna kundkategori. Försvarets materielverk (FMV) utökar samarbetet med Advenica och har beställt utredningar som ska ge lösningar för skydd av kommunikation. Den ordern är värd 1,7 MSEK och ska levereras under hösten 2017. Vi har som leverantör under lång tid påvisat vår förmåga att tillgodose de höga krav som ställs från kunder i detta segment, där vi fått fullt förtroende från våra existerande kunder. Med detta som grund ser vi goda möjligheter att framöver tillhandahålla våra lösningar till National Security-kunder i andra geografier.

Vad gäller kunder inom marknadsområdet Enterprise Solutions, som utgörs av icke-försvarsrelaterade verksamheter, ser vi en fortsatt ökande efterfrågan på säkra kommunikationstjänster. Vad dessa kunder har gemensamt är att säker elektronisk kommunikation, inklusive integritets- och sekretessaspekter, har kommit att bli en helt avgörande fråga. Drivkrafterna bakom denna är generellt ökande säkerhetshot, regulatoriska krav – och, inte minst, digitaliseringen. I segmentet fokuserar Advenica speciellt på verksamheter inom kritisk infrastruktur, såsom energibolag och transportföretag. Och våra satsningar fortsätter att bära frukt. I mars vann vi ännu en order i detta segment från ett globalt flygindustriföretag. Denna order är för oss av speciellt stort intresse då den utgörs av en ny typ av kund i segmentet.

I slutet av förra året intensifierade vi våra satsningar i Finland då vi etablerade ett lokalt kontor och anställde en lokal VD. I kvartalet har vi fortsatt att förstärka närvaron i regionen genom ett partnerskap med Dustin Finland. Därmed får Advenica en stark partner vad gäller försäljning, leverans och underhåll till kunder i Finland. Vi fortsätter också att bearbeta den österrikiska marknaden.

För att möta kundernas behov av mervärdestjänster, i form av support, utbildning, och analys, gör Advenica nu en mer fokuserad satsning genom etablering av en Professional Service-enhet. Under kvartalet rekryterades Staffan Lundgren som ansvarig för enheten. Staffan har lång erfarenhet från IT- och telekomsektorn och kommer närmast från Sony Mobile.

Advenica är idag en ledande teknikutvecklare av cybersäkerhet till försvarsrelaterade verksamheter i primärt Sverige – affärsområdet National Security – där vi hjälper våra kunder med unika och säkra kommunikationslösningar. Vi ser nu en snabbt ökande efterfrågan också från National Security-kunder i andra regioner samt från myndigheter och olika kommersiella aktörer inom vårt Enterprise Solutions-segment. För att öka farten i vår expansion har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman en företrädesemission om totalt 44,2 MSEK. Emissionen möjliggör dels fortsatt satsning på Enterprise Solutions i Sverige, dels på internationell expansion inom National Security. Den internationella satsningen förväntas leda till stabilare intäktsflöden och satsningen på försäljning till myndigheter och kommersiella aktörer står för en stor del av tillväxtpotentialen.

Jag ser med stor förväntan och tillförsikt fram mot att tillsammans med mina medarbetare fortsätta utveckla Advenica under den expansion som vi nu ser framför oss.

Malmö den 25 april

Einar Lindquist, 

VD Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl.15:00.

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.