U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016: Ett kvartal enligt plan

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016: Ett kvartal enligt plan

1 januari – 31 mars 2016

  • Omsättningen för första kvartalet uppgick till 24,9 (2,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet blev 4,4 (-7,2) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 (-5,6) MSEK
  • Kassaflödet för första kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 (-4,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för första kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,27 (-0,45) SEK.

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

  • En av Advenicas stora kunder valde att teckna ett avtal på en ny VPN- produkt som tillägg till befintliga lösningar från Advenica. Ordervärdet är 1,8 MSEK. Denna lösning, som utgör en del av Advenicas VPN-utbud, visar på bolagets spetskompetens inom hårdvarudesign av säkerhetsprodukter. (februari 2016)
  • Advenica har anställt en ny försäljningschef för Enterprise Solutions. Rune Bengtsson började den 29 mars 2016. (mars 2016)
  • Advenica har mottagit en betydelsefull strategisk mindre order från den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Trafikverket. (mars 2016)
  • Advenica inleder samarbete med Radar, vilka är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem. (april 2016)
  • Advenica SecuriCDS Data Diode godkänd för SALAINEN/SECRET nivå av finska myndigheten FICORA, Finnish Communications Regulatory Authority. (april 2016) 

VD har ordet

Q1 2016 – Ett kvartal enligt plan

Under det första kvartalet 2016 omsatte Advenica 24,9 MSEK, jämfört med 2,6 MSEK under samma period 2015. Som tidigare nämnts varierar Advenicas intäktsflöden kraftigt över året. Även rörelseresultat, EBIT, förbättrades och uppgick till 4,4 MSEK jämfört med -7,2 MSEK för Q1 2015.

Under första kvartalet 2016 uppnåddes ett antal, för bolaget, viktiga milstolpar.

En strategisk order från Trafikverket mottogs, där kunden utvärderar Advenicas produkt för säkert informationsutbyte, SecuriCDS ZoneGuard. Detta är ännu ett insteg på det segment med som vi benämner ”Enterprise Solutions”, som utgörs av företag och organisationer med höga krav på säker kommunikation där integritet och sekretessfrågor är centrala. Trafikverket är ett exempel på en kund som har stort behov av att digitalisera sin verksamhet, men där informationssäkerheten måste beaktas med stor respekt.

Även inom vårt traditionella segment ”National Security”, dvs militära verksamheter och myndigheter, har vi gjort affärer under kvartalet. Vi har fått en tilläggsorder från en av våra befintliga kunder på en variant på SecuriVPN Arana, vilket visar på ett ökande behov av våra produkter inom National Security.

Vår datadiod SecuriCDS Data Diode har fått ett nationellt godkännande i Finland för SALAINEN/SECRET nivå. Produkten lanserades 2015 och vi har sålt den till kunder inom National Security-segmentet. Med detta godkännande av såväl hård- som mjukvara ser vi stora möjligheter att även erbjuda denna konkurrenskraftiga lösning till kunder inom Enterprise Solutions-marknaden generellt sett.

Rune Bengtsson har anställts som ansvarig försäljningschef för området Enterprise Solutions. Med Rune har vi fått in en person med gedigen erfarenhet av att sälja IT- lösningar och stort nätverk som med fokus och kraft kan driva våra affärer utanför National Security-området vidare.

Det inledda samarbetet med Radar är viktigt i vår ambition att etablera Advenica ytterligare inom Enterprise Solutions, med ett initialt fokus på delsegmentet Kritisk Infrastruktur. Radars nätverk och informationskanaler till ett stort antal nyckelpersoner inom IT-säkerhet kommer att vara till stor nytta i vårt arbete med att sprida kunskap om våra lösningar för digitalisering, nätverkssegmentering och informationsutbyte.

I januari deltog vi på ett möte arrangerat av Management Events, benämnt StrategiTorget Energi. Detta är ett möte som samlar många beslutsfattare från energibolag i Sverige och där de delger och diskuterar aktuella ämnen och utmaningar. Bland annat är energibolagens behov av digitalisering, i en värld med helt nya förväntningar på tillgänglighet och kundanpassningar, angeläget. Under detta evenemang fick vi möjlighet att i enskilda möten diskutera våra unika lösningar utifrån detta behov.

Vi har även tagit beslut om att vi ska flytta vårt huvudkontor från St. Råby utanför Lund till Malmö. Vi har behov av att modernisera våra lokaler och skapa förutsättningar för fortsatt expansion.

Vi lägger stort fokus på marknadsföring och försäljning för att öka kännedomen om Advenicas kompetens och lösningar i våra målmarknader. Vi har införskaffat de bästa verktygen för att automatisera och optimera vår försäljningsprocess i en tid där säljprocessen har övergått till att bli en köpprocess. Kunder skaffar sig idag kunskap om produkter och lösningar genom att själva söka information på nätet och fattar sina beslut långt innan man träffar en säljare. Vi är nu rustade för detta.

Etableringen av Advenica som en ledande leverantör av lösningar som skapar nya affärer och effektiviserar arbetsflöden, genom att tillhandahålla de bästa informationssäkerhetslösningarna, är i full gång.

Einar Lindquist, VD Advenica 

Informationen offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD, 46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.