U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Första kvartalet enligt förväntan.

1 januari – 31 mars 2015

  • Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet blev -7,2 (4,8) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (3,6) MSEK.
  • Kassaflödet för första kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 (-2,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för första kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,45 (3,72) SEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Advenica har beviljats patent för sin tre-domäns separationslösning i USA (22 april 2015).

Dataintegritet och dataläckage vid administration av VPN-system har varit ett problem under lång tid. Från och med den 21 april har cybersäkerhetsföretaget Advenica beviljats ett USA-patent för en lösning på problemet, så kallad Three Domain Separation. Teknologin är en unik innovation som förhindrar IT-administratörers tillgång till känslig information.

Informationen offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 08.45.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. Mer information om bolaget finns på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.