U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017: Ett händelserikt kvartal – starkt ökande intresse för Advenica och strategiskt viktiga affärer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017: Ett händelserikt kvartal – starkt ökande intresse för Advenica och strategiskt viktiga affärer

1 juli – 30 september 2017

 • Omsättningen uppgick till 6,7 (8,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -13,3 (-10,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,7 (-8,5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,4 (-11,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till -0,76 (-0,67) och efter utspädning till -0,76 (-0,67) SEK.

1 januari – 30 september 2017

 • Omsättningen uppgick till 29,3 (39,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -34,4 (-17,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -27,5 (-13,6) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,4 (-1,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till -1,96 (-1,08) och efter utspädning till -1,96 (-1,08) SEK.

Viktiga händelser under och efter tredje kvartalet

 • Advenica erhöll en order från en finsk kund inom offentlig sektor på kryptoprodukter samt supporttjänster under tre års tid. Ordervärde cirka 2,5 MSEK. Leverans från tredje kvartalet 2017.
 • Advenica tecknade ett treårsavtal med Trafikverket om kryptolösningar. Den första beställningen omfattade SecuriConnect till ett ordervärde av 180 TSEK med leverans tredje kvartalet 2017.
 • Advenica tecknade ett treårsavtal med Trafikverket om cybersäkerhetsplattformar. Den första beställningen omfattade ZoneGuard till ett ordervärde av 1,9 MSEK med leverans tredje och fjärde kvartalen 2017.
 • Advenica erhöll en order från Försvarets Materielverk (FMV) på hårdvarukrypterad VPN. Ordervärde 27 MSEK med leverans fjärde kvartalet 2017.
 • Advenica erhöll en order från Arctic Paper på en risk- och sårbarhetsanalys av företagets informationssäkerhet. Ordervärde cirka 200 TSEK med leverans tredje och fjärde kvartalen 2017.
 • Advenica erhöll en order från FMV på tjänster såsom grundtillsyn, systemunderhåll, utbildningar samt tekniska utredningar. Ordervärde ca 3,6 MSEK med leverans från tredje kvartalet 2017 till och med första kvartalet 2018.

VD har ordet

Tredje kvartalet 2017 var händelserikt med strategiska framgångar för Advenica. Under sommaren uppmärksammade media bristande informationssäkerhet hos vissa myndigheter, vilket ledde till en allmän debatt som pågår än. Detta fick positiva följdverkningar för Advenica i form av ökande intresse för Bolaget och banade väg för nya kontakter.

Med glädje kunde vi i slutet av kvartalet välkomna Trafikverket som ny kund – en strategisk milstolpe och ett bevis på att satsningen på affärsområdet Enterprise Solutions och kundsegmentet Kritisk infrastruktur är rätt.

Intressanta affärer

Det intensiva försäljningsarbetet under våren resulterade under kvartalet i flera nya affärer och en bredare kundbas. Vi ser också ett ökande intresse för Advenicas hela produktportfölj och inte som tidigare primärt för våra kryptoprodukter. Även intresset för vår risk- och säkerhetsanalys ökar.

Advenicas stabilitet inom affärsområdet National Security bekräftades åter då Bolaget erhöll en order från Försvarets materielverk (FMV) på hårdvarukrypterad VPN med ett ordervärde om 27 MSEK. I början av kvartalet erhöll Bolaget även en order från FMV om 3,6 MSEK på tjänster såsom grundtillsyn, systemunderhåll, utbildningar samt tekniska utredningar.

Framförallt glädjande är de framgångar som gjordes inom affärsområdet Enterprise Solutions under kvartalet.  Bolaget tecknade ett treårsavtal med Trafikverket om kryptolösningar, med en första beställning på SecuriConnect till ett ordervärde om 180 TSEK. Även ett treårsavtal rörande cybersäkerhetsplattformar tecknades med Trafikverket, med en första beställning på ZoneGuard till ett ordervärde om 1,9 MSEK. Också i Finland flyttade vi fram våra positioner inom affärsområdet, där Bolaget erhöll en order från en kund inom offentlig sektor på kryptoprodukter till ett ordervärde om 2,5 MSEK. Det är en av de största finska affärerna hittills för Advenica.

Vår kunskap och erfarenhet inom Top Secret/Secret ger Advenica en unik möjlighet att erbjuda kunder analyser av deras säkerhetsmognad och föreslå relevanta åtgärder. Under kvartalet erhölls en order om cirka 200 TSEK från Arctic Paper på en risk- och sårbarhetsanalys av hela koncernens informationssäkerhet.

Finansiellt utfall

Omsättningen uppgick för tredje kvartalet 2017 till 6,7 (8,1) MSEK och för perioden januari-september 2017 till 29,3 (39,8) MSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017 uppgick till -13,3 (-10,8) MSEK och för perioden januari-september 2017 till -34,4 (-17,3) MSEK. Resultatet präglas av kvartalets fortsatta satsningar på offensiv marknadsbearbetning.

Ökad insikt om värdet av informationssäkerhet banar väg för Advenica

Behovet av kunskap och know-how kring informationssäkerhet hos företag, myndigheter och organisationer som hanterar klassade och skyddsvärda uppgifter är stort. Tydligt är att fler har kommit till insikt om att denna fråga inte enkom är IT-relaterad utan framförallt en affärsmässig fråga som styrelser och ledningsgrupper måste ta ansvar för. De direkta och indirekta kostnaderna för bristande informationssäkerhet kan bli betydande. Till exempel uppskattas kostnaden för cyberattacken mot Maersk i juni 2017 ha kostat bolaget över 200 miljoner dollar.

Senaste tidens mediedebatt kring säkerhetsfrågor har tydligt ökat intresset för Advenica. Vi kan konstatera att fler kunder än någonsin tar spontan kontakt med oss. Antalet besökare på www.advenica.com har ökat med 55% jämfört med samma period 2016 och antalet prenumeranter på nyhetsbreven har fördubblats, under 2017.

Ökade möjligheter

Under tredje kvartalet säkrade Advenica framtida leveranssäkerhet av volymprodukter genom att lägga över mer produktionsansvar på Note, vår samarbetspartner sedan 15 år.

Värt att notera är också att Advenicas utvecklingsavdelning nu är dubbelt så stor som för ett år sedan, vilket borgar för att Bolaget även fortsättningsvis kommer att stå för marknadens mest avancerade produkter.

Etableringarna i Finland och Österrike fortsatte planenligt. Det finska dotterbolaget har vunnit fyra nya kunder sedan slutet av juni. I det österrikiska dotterbolaget, som nyligen etablerades, genomförs nu en kraftfull kundbearbetning.

Advenica levererar

Debatten om informationssäkerhet och det ökande intresset för Advenica visar på ett akut behov av de produkter och tjänster som vi erbjuder. Kapitaltillskottet från vårens företrädesemission möjliggjorde offensiva försäljnings- och marknadsföringssatsningar, vilket både genererade konkreta affärer under tredje kvartalet och öppnade för framtida diskussioner.

Det råder ingen tvekan om att Advenicas produkter är bland världens mest avancerade. Med paketerade tjänster och risk- och säkerhetsanalyser kan gränsen mellan trovärdig kunskapspartner och konkret cybersäkerhetsleverantör överbryggas. Det känns både tryggt och spännande. Jag ser fram emot resten av året.

Malmö den 18 oktober 2017

Einar Lindquist,

VD Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.