U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016: Storaffär till svensk myndighet samt ökad satsning på marknader utanför Sverige

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016: Storaffär till svensk myndighet samt ökad satsning på marknader utanför Sverige

1 juli – 30 september

 • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (2,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev -10,8 (-6,6) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,5 (-5,2) MSEK.
 • Kassaflödet för tredje kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -11,4 (19,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för tredje kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,67 (-0,41) SEK.

1 januari – 30 september

 • Omsättningen för perioden uppgick till 39,8 (36,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev -17,3 (-1,0) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,6 (-0,9) MSEK.
 • Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (4,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till -1,08 (-0,07) SEK.

Viktiga händelser 

 • Advenica lanserade säker molntjänst i Norge som stödjer EU:s nya dataskyddslag (augusti 2016)
 • Advenica tillsatte säkerhetsexperten Jonas Dellenvall som CTO (augusti 2016)
 • Advenica öppnade kontor i Helsingfors, Finland (september 2016)
 • Advenica vann en strategiskt viktig order på sin cross-domain lösning SecuriCDS DD1000A från en EU-nation (september 2016)
 • Advenicas nätverkskryptering från produktfamiljen SecuriVPN godkändes av den österrikiska försvarsmakten National Communication Security Authority (NCSA). Godkännandet gäller produkterna SecuriVPN ISA och SecuriVPN Arana som skyddar information på den högsta säkerhetsnivån SECRET (september 2016)
 • Advenicas SecuriConnect 120 och SecuriConnect 140 godkändes till och med säkerhetsnivån RESTRICTED av den österrikiska försvarsmakten National Communication Security Authority (NCSA) (september 2016)
 • Advenica levererade lösningarna SecuriCDS ZoneGuard, SecuriCDS DD 1000A samt SecuriCDS 1000i ur bolagets produktfamilj Cross Domain Solutions till svensk myndighet motsvarande ett värde på 10 MSEK. Produkterna säkerställer ett kontrollerat informationsflöde mellan olika IT-system med hög assurans (oktober 2016)

VD har ordet

Storaffär till svensk myndighet samt ökad satsning på marknader utanför Sverige 

Under det tredje kvartalet 2016 omsatte Advenica 8,1 MSEK, jämfört med 2,8 MSEK under samma period 2015. Under de tre första kvartalen 2016 uppgick omsättningen till 39,8 MSEK, i jämförelse med 36,1 MSEK föregående år. Rörelsekostnaderna ökade i kvartalet med 8,8 MSEK i jämförelse med samma period föregående år, och med 17,9 MSEK under de första tre kvartalen i jämförelse med 2015. De ökade kostnaderna förklaras till fullo av att Bolaget aktiverade utvecklingskostnader om 16 MSEK under de tre första kvartalen 2015, medan inga aktiveringar gjorts under 2016, samt att en engångsnedskrivning av balanserade utvecklingskostnader på 4 MSEK gjordes under kvartal 3 2016. Resterande rörelsekostnader har sammantaget minskat under de tre förstakvartalen 2016 som ett resultat av det åtgärdsprogram som genomfördes under hösten 2015. Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till -1,6 MSEK för de tre första kvartalen i jämförelse med de tre första kvartalen 2015 då det uppgick till 4 MSEK. Det totala kassaflödet förbättrades dock till -1,7 MSEK jämfört med -12,8 MSEK förra året.

Tredje kvartalet blev en stor framgång då Advenica fick sin största affär någonsin för produktfamiljen Cross Domain Solutions och levererade produkter motsvarande 10 MSEK. Detta visar på vår styrka och kunskap i att kunna erbjuda effektiva lösningar till myndigheter som säkerställer informationsutbyte och att vi lägger stor vikt vid att vara delaktiga under hela processen från beställning till leverans.

Advenica mottog också en strategisk order rörande leverans av datadioder, från en ny kund som utgörs av regeringen i en EU-nation. Ordern är av stor betydelse eftersom det innebär att Advenica tar steget in på en ny geografisk marknad där vi får möjligheten att utöka våra affärer.

Under det tredje kvartalet har vi lanserat en ny partnerlösning i Norge tillsammans med norska Databanken, som stödjer EU:s nya dataskyddslag (GDPR) och baseras på en molnlösning. Den nya lagen, som ska vara anpassad fullt ut den 25 maj 2018, kommer att ersätta personuppgiftslagen PUL och gäller för verksamheter som samlar in, processar och lagrar personuppgifter. Lanseringen av den unika molnlösningen, förväntas öppna upp för fler framtida affärer, primärt i Sverige, men senare även i övriga Norden.

I oktober 2015 ingick Advenica i ett strategiskt samarbete med Databanken AS som erbjuder molnbaserade lösningar till sina kunder i Norge och efter ett givande år tillsammans, så ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete. Tillsammans kan vi utveckla marknadsledande säkerhetslösningar som stödjer GDPR samt möjliggör stora kostnadsbesparingar och fortsätter att öka säkerheten.

I Finland har vi under en längre period noterat en god efterfrågan på den typen av produkter och tjänster som Advenica tillhandahåller inom marknadsområdet National Security. För att bättre kunna bearbeta den finska marknaden öppnades ett nytt kontor i Helsingfors under det tredje kvartalet. Tillsättande av en Managing Director, med ansvar för att utveckla den lokala finska marknaden, är i sin slutfas. Vi ser mycket positivt på den finska marknaden och planerar för tillväxt över de kommande åren.

Inom marknadsområdet National Security uppnådde vi även en viktig milstolpe, då vi i detta kvartal fick godkännande av försvarsmakten i Österrike för skydd av information till och med säkerhetsnivån RESTRICTED för vår nätverkskryptering SecuriConnect, som ingår i produktfamiljen SecuriVPN. Lösningarna SecuriVPN ISA och Arana godkändes även för att skydda information på den högsta säkerhetsnivån SECRET.

Vårt mål är att etablera Advenica som ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar i våra kundsegment, vilket innebär fortsatt utveckling av organisationen inklusive tillsättning av kvalificerade resurser. Bland annat valde Advenica att tillsätta Jonas Dellenvall som CTO (Chief Technology Officer) för att förstärka bolagets kunderbjudanden i den snabbt växande säkerhetsmarknaden. Utöver de tjänster vi nyligen tillsatt söker vi efter ytterligare kvalificerade medarbetare, där vi nu annonserat att vi söker både hårdvaruingenjör, mjukvaruingenjör, testingenjör och IT-systemutvecklare/arkitekt.

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla och tillhandahålla ledande säkerhetslösningar som kan komma att spela en avgörande roll för företag och organisationer framöver, inte minst i relation till GDPR. Det är nödvändigt att informationssäkerhet blir ett ämne som diskuteras och prioriteras i större utsträckning i styrelserummen och i ledningsgrupper. Inom alla verksamheter krävs det att man tar ett digitalt ansvar och arbetar på ett proaktivt och hållbart sätt med sin informationshantering. Med de lösningar vi har utvecklat ger vi alla typer av organisationer en frihet att hantera sina informationsflöden på ett säkert sätt.

Einar Lindquist, VD Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl.08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.