U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015: Fortsatt fokus på tillväxt och lönsamhet

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015: Fortsatt fokus på tillväxt och lönsamhet

1 juli – 30 september 2015

  • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2,8 (3,7) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev -6,6 (-3,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 (-2,2) MSEK.
  • Kassaflödet för tredje kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till 19,3 (-7,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för tredje kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,41 (-0,23) SEK.

1 januari – 30 september 2015

  • Omsättningen för perioden uppgick till 36,1 (29,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev -1,0 (-4,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,9 (-3,3) MSEK.
  • Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till 3,9 (-17,9) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,34) SEK.

VD och koncernchef har ordet:

Fortsatt fokus på tillväxt och lönsamhet

Försäljningen för tredje kvartalet 2015 uppgick till 2 843 (3 746) TSEK, vilket återigen visar på att Advenicas försäljning karakteriseras av ett fåtal större affärer med stor säsongsvariation.

Vårt arbete med att etablera vår unika krypteringslösning, där den patenterade tekniken med Three Domain Separation ingår, för myndigheter har gett oss en första order från en norsk molnleverantör, Databanken. De tillhandahåller en tjänst som ger norska kommuner möjlighet att säkerhetskopiera känslig information till en molnlösning där kommunikationen över det publika nätverket skyddas med Advenicas SecuriConnect produkter. För de norska kommunerna innebär detta att de kan anlita en molntjänst som ger dem hög informationssäkerhet och flexibilitet samtidigt som de kan göra tydliga kostnadsbesparingar. Detta visar på ett uppvaknande inom myndigheter och kommuner att skydda personuppgifter och annan skyddsvärd information med våra lösningar. Detta är bara i sin linda med stor potential att expandera.

Etablering av partnersamarbeten går framåt och flera är i slutfasen för att teckna avtal för att återförsälja våra lösningar inte bara i Norden utan också i andra regioner. Vi har under Q3 deltagit på ett flertal konferenser såsom Smartgridkonferansen 2015, Trondheim Norge, BIN Gigacon Summit Warszawa Polen och Kybertervallisuus & ICT 2015, Jyväskylä Finland, DSEI, London UK samt HoSIT och eFörvaltningsdagarna i Stockholm. Resultatet av dessa event är att vi ser en ökad tillströmning av besökare på vår hemsida och förfrågningar om våra lösningar.

Vi tar även ett större grepp genom att aktivt delta i sammanhang där informationssäkerhetstandards definieras och deltar i samhällsdebatten där dessa frågor är centrala. Advenica är medlem i Svenska Standardiserings Institutets (SIS) arbetsgrupp för cybersäkerhet. Vi ser det som ett strategiskt beslut där vi med bred erfarenhet inom området kan bidra, men även säkerställa vår position som experter på kommunikationssäkerhetsområdet. Vi är aktiva inom SACS (Swedish Association for Civil Security) där vi har en styrelseplats.

I omvärlden fortsätter vi att se många exempel på behov av säkra kommunikationslösningar som Advenicas. Ett är EU domstolens beslut i oktober att ogiltigförklara Safe Harbor som möjliggör för amerikanska molnleverantörer att lagra europeiska medborgares personuppgifter i USA. Detta kan leda till att de myndigheter inom EU som använder amerikanska molntjänster blir tvingade att flytta till säkra europeiska molntjänster, där Advenica skulle vara en naturlig partner och leverantör.

Advenicas styrelse och ledning har beslutat att ta ytterligare steg i att effektivisera verksamheten i syfte att säkerställa en långsiktig god lönsamhet och därmed stabil grund för tillväxt inom de två områdena National Security och Kritisk Infrastruktur. Därför påbörjas en genomgripande omstrukturering och anpassning av organisationen under det fjärde kvartalet. Vår ambition är att minska bolagets nuvarande kostnadsmassa med ca 10 MSEK per år.

Andreas Linde
VD och koncernchef

Finansiell information

Delårsrapporter, årsredovisningar och Advenicas pressmeddelande kan beställas från Advenica AB, Box 11065, 224 78 Lund, via telefon 046-38 60 50, E-post: ir@advenica.com eller på www.advenica.com.

Informationen offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.