U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017: Period präglad av intensivt försäljningsarbete samt framgångsrik nyemission

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017: Period präglad av intensivt försäljningsarbete samt framgångsrik nyemission

1 april – 30 juni 2017

 • Omsättning för andra kvartalet uppgick till 4,4 (6,8) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet uppgick till -16,6 (-10,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,2 (-8,5) MSEK.
 • Kassaflödet för andra kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -6,1 (10,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie för andra kvartalet före utspädning uppgick till -1,14 (-0,68) och efter utspädning uppgick till -0,84 (-0,68) SEK.

1 januari – 30 juni 2017

 • Omsättning för perioden uppgick till 22,6 (31,8) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) för första halvåret uppgick till -21,1 (-6,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -16,8 (-5,1) MSEK.
 • Kassaflödet för första halvåret från den löpande verksamheten uppgick till -10,0 (9,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie för första halvåret före utspädning uppgick till -1,34 (-0,68) och efter utspädning uppgick till -1,06 (-0,68) SEK.

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

 • Advenica vann en order från Försvarets materielverk (FMV) på tjänster såsom grundtillsyn, systemunderhåll, utbildningar och tekniska utredningar. Ordervärde cirka 3,6 MSEK. Leverans andra kvartalet 2017 till och med första kvartalet 2018.
 • Advenica vann en order från FMV på datadioder. Ordervärde cirka 0,5 MSEK. Leverans andra kvartalet.
 • Advenica vann en order från en svensk myndighet på SecuriCDS ZoneGuard. Ordervärde cirka 0,8 MSEK. Leverans hösten 2017.
 • Advenica vann en order från FMV på tekniska utredningar kring lösningar för skydd av kommunikation. Ordervärde cirka 1,7 MSEK. Leverans hösten 2017.
 • Advenica vann en order från en svensk myndighet på en N3-godkänd datadiod. Ordervärde cirka 0,5 MSEK. Leverans hösten 2017.
 • Advenica i Finland vann ordrar från tre nya kunder inom olika industrier. Beställningarna omfattar både produkter och tjänster. Ordervärde totalt cirka 0,6 MSEK. Leverans andra och tredje kvartalet 2017.
 • Årsstämman beslutade om en företrädesemission av aktier. Nyemissionen med företrädesrätt tecknades till 106 procent och Bolaget tillfördes under maj 44,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Advenica tillsatte lokal VD för Bolagets nyetablerade dotterbolag i Österrike.

VD har ordet

Perioden präglades av ett intensivt försäljningsarbete och av nyemissionen. Under andra kvartalets slut gjordes strategiskt viktiga framsteg i vårt finska dotterbolag. Även om de initiala intäkterna för de nya affärerna är begränsade, är den framtida potentialen betydande. 

Nya affärer

Vi fortsätter att se ett ökande intresse för Advenicas produkter och tjänster inom affärsområdet Enterprise Solutions. Kunderna är företag och organisationer med höga krav på säker kommunikation där integritet och sekretess är avgörande frågor.

Bara under maj månad genomfördes 90 kundmöten inom Enterprise Solutions. Vår förväntan är att insatserna kommer att leda till ett antal intressanta affärer under senare delen av året.

Bolaget har sedan länge en stabil position i Sverige inom affärsområdet National Security, vilket bekräftades ytterligare. I början av juli vann Bolaget en order från Försvarets materielverk (FMV) på tjänster såsom grundtillsyn, systemunderhåll, utbildningar och tekniska utredningar. Ordern var en option i ett underhålls- och supportavtal som tecknades 2015. Ordervärdet uppgår till cirka 3,6 MSEK och leverans sker till och med första kvartalet 2018. Under andra kvartalet vann Advenica även en order från FMV på datadioder. Ordervärdet uppgår till cirka 0,5 MSEK och leverans skedde andra kvartalet. FMV beställde också tekniska utredningar kring lösningar för skydd av kommunikation. Ordervärdet uppgår till cirka 1,7 MSEK och leverans kommer att ske under hösten 2017. I slutet av andra kvartalet vann Advenica en order från en svensk myndighet på SecuriCDS ZoneGuard. Ordervärdet uppgår till cirka 0,8 MSEK och leverans kommer att ske hösten 2017. Advenica vann också en order på en N3-godkänd datadiod från en svensk myndighet. Ordervärdet uppgår till cirka 0,5 MSEK och leverans kommer att ske under hösten 2017. Bolaget fick dessutom strategisk framgång i öst, då Advenica i Finland vann ordrar från tre nya kunder inom olika industrier. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 0,6 MSEK och leverans sker under både andra och tredje kvartalet 2017. 

Finansiellt utfall 

Omsättningen uppgick för andra kvartalet 2017 till 4,4 (6,8) MSEK och under första halvåret 2017 till 22,6 (31,8) MSEK. Rörelseresultatet blev för andra kvartalet -16,6 (-10,9) MSEK och för första halvåret -21,1 (-6,5) MSEK. Jämförelser mellan perioderna är, som tidigare har konstaterats, inte relevanta då Bolagets affärer varierar väsentligt över kvartalen. Ökade kostnader förklaras framförallt av satsningarna på uppbyggnad av säljorganisationen.

Fulltecknad nyemission maximerar Advenicas tillväxtmöjligheter 

Under maj månad genomförde Advenica en företrädesemission. På kort tid tecknades den till 106 procent och Bolaget tillfördes 44,2 MSEK före emissionskostnad. Det stora intresset för nyemissionen visar på tilltron till cybersäkerhet som en avgörande affärs- och samhällsfråga men även till Advenicas tillväxtmöjligheter. Vårt mål är att nå en omsättning på 200 MSEK år 2020.

Kapitaltillskottet gör att vi nu kan höja aktivitetsnivån ytterligare och genomföra offensiva satsningar. Planen är att etablera Enterprise Solutions i Sverige som ett betydande affärsområde, vilket enligt planen ska stå för en stor del av tillväxten. Vi fortsätter vår internationella expansion inom National Security, initialt i Finland och Österrike. Professional Services vidareutvecklas för att tillgodose marknadens ökade behov av mervärdestjänster. Sälj- och marknadsfunktionen stärks ytterligare med säljstöd, nytt intranät, ny webbplats och fler rekryteringar. Bara under första halvåret anställde Advenica två personer i Finland, en i Österrike samt 16 i Sverige.

Sedan några år tillbaka har vi arbetat målmedvetet med att öka Advenicas synlighet. Under andra kvartalet märkte vi att nyemissionen byggde upp intresset för vår verksamhet även på andra plan. Till exempel ökade trafiken till webbplatsen, våra webbinarier fulltecknades snabbt och fler kunder kontaktade oss.

Påbörjad etablering av dotterbolag i Österrike med tung rekrytering

Etableringen av dotterbolaget följer fjolårets framgång då Advenica vann ett 10-årigt ramavtal med den österrikiska försvarsmakten samt tillhörande beställning på våra krypteringslösningar. Under andra kvartalet 2017 rekryterades Markus Gursch, som tillträdde som VD för Advenica i Österrike den 1 juli. Markus Gursch kommer närmast från Barracuda Networks; hans kompetens och kundfokus förstärker nu Advenicas lokala förankring och möjligheter att expandera på en marknad med stor potential. 

Framgångar för Finland

Vårt finska dotterbolag, som etablerades 2016, intensifierade marknadsbearbetningen under perioden. Detta ledde till att Advenica under andra kvartalets slut vann tre nya kunder inom olika industrier. Beställningarna, som är på både produkter och tjänster, har öppnat upp för vidare dialog. Framgången understryker än en gång vikten av lokal närvaro för att bygga förtroendet som krävs för cybersäkerhet.

Aktivt deltagande i debatten för ökad cybersäkerhet 

Cyberattacken i maj 2017 rönte stor massmedial uppmärksamhet och var ännu ett bevis på att naivitetens tid är över. Vi måste numera utgå från att okänd kod och trafik är skadlig och kraftsamla mot det digitala terrorhotet.

Såväl medvetandet och kunskapen om cybersäkerhet behöver ytterligare öka hos myndigheter, organisationer och företag. Säkra kommunikationslösningar är inte bara svar på regelverk utan skapar ett mervärde, som inte minst kunder inom vårt Enterprise Solutions-segment kan använda som försäljningsargument.

Det kan därför inte nog betonas hur viktiga initiativ som Svenskt IT-Säkerhetsindex är för att belysa nuläget. Bakom den kontinuerligt uppdaterade rapporten finns Advenica, Dataföreningen, Sig Security, SACS, Docent Christer Magnusson vid Stockholms universitet och Radar. Advenica deltar också aktivt i debatten om cybersäkerhet, bland annat genom kommentarer om både NIS och GDPR samt genom deltagande vid utvalda evenemang och seminarier. Under kvartalet arrangerade vi för första gången webbinarier, vilka blev uppskattade. I höst kommer vi att närvara vid såväl Radar Sourcing Conference och Radar Summit. Vi är också inbjudna som gästtalare på IP Expo Nordic och Säkerhetsmässan. Detta etablerar oss än en gång som en auktoritet inom cybersäkerhet.

Redo för nästa steg i tillväxtplanen

Advenica har tydliga mål, en definierad affärsstrategi, konkreta och genomförbara aktiviteter, en organisation som brinner för expansionen samt finansiella muskler att förverkliga tillväxtplanen. Vi är välrustade och på spåret till tillväxt. 

Malmö den 19 juli 2017

Einar Lindquist,

VD Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta:  Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl.08:45

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.