U

Start » Advenicas valberedning inför årsstämman 2020 utsedd

Advenicas valberedning inför årsstämman 2020 utsedd

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 2 maj 2019 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2020, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2020. Valberedningen består av:

  • Emma Linde, utsedd av Familjen Linde,
  • Fredrik Rapp, eget innehav,
  • Mikael Sandberg, eget innehav och utsedd av Bison Holdings Limited, samt
  • Anna Söderblom, styrelseordförande för Advenica AB.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 57,6 % av rösterna i Advenica per den 30 september 2019.

Advenicas årsstämma 2020 infaller den 23 april 2020, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

Malmö den 10 oktober 2019, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica AB, tel: +46 (0)70 940 90 01

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.