U

Start » Advenicas valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

Advenicas valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 25 april 2017 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att uppmana de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2018, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2019.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2018. Valberedningen består av:

  • Emma Linde, utsedd av Familjen Linde,
  • Fredrik Rapp, eget innehav,
  • Mikael Sandberg, eget innehav och utsedd av Bison Holdings Limited, samt
  • Anna Söderblom, styrelseordförande för Advenica AB.

Advenicas årsstämma 2018 infaller den 24 april 2018, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, Att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

Malmö den 16 oktober 2017, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica AB, tel: +46 (0)70 940 90 01.

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017 kl. 08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.